Internationalt

FO-AARHUS har siden 1996 været med i europæiske samrbejdsprojekter og netværk.
Projekterne har haft forskellige pædagogiske formål f.eks. udvikling af nye materialer og metoder til fremmedsprogsundervisning. 

Nuværende projekter:

ORDINORDFormålet med ORDINORD er at udveksle nordiske erfaringer og inspiration til pædagogiske løsningsmodeller for undervisning af grundlæggende færdigheder og kompenserende specialundervisning med og uden IKT og få belyst konkrete pædagogiske metoder og praktiske IKT løsninger.
Netværket vil i løbet af to år udveksle erfaringer og inspiration til pædagogiske løsningsmodeller for undervisning af grundlæggende færdigheder og kompenserende specialundervisning med og uden IKT og få belyst konkrete pædagogiske metoder og praktiske IKT løsninger:

• Hurtiglæsningssystem (Island)

• Forskning om bekæmpelse af IT-barrierer. Erfaring med forlagt undervisning (Danmark)

• IKT-værktøjer som tilrettelegges for svaksynte, personer med dysleksi mv i netbaseret undervisning (Norge)

• Screeningsmetoder til ordblinde. Demonstration af IT-rygsæk til grønlandske forhold (Grønland)

• Att stötta elever med läs- och skrivsvårigheter, så att de kan nå sina utbildningsmål (Sverige)

Baggrund
I alle partnerlandene er der voksende opmærksomhed på de mange unge og voksne i befolkningerne, der er ramt af læsevanskeligheder. Manglende læsefærdigheder rammer den enkelte og samfundet. På arbejdsmarkedet medfører jobudviklingen i stigende grad krav til at kunne læse-, skrive og regne, og for mange unge er læsevanskeligheder en barriere for at gennemføre en ungdomsuddannelse. For den enkelte vil bedre læseevner ofte betyde en forbedring af livskvaliteten.
Voksne med utilstrækkelige læsefærdigheder findes inden for alle uddannelsesniveauer og fagområder, ligesom hver sjette elev, der forlader grundskolen i dag har utilstrækkelige læsefærdigheder (iflg. AFK rapport fra region Midtjylland, DK, 2008) og netværket bag denne ansøgning favner bredt:
Grønlands Tekniske Skole + VISKA Efter- og fjernuddannelsescenter i Island + Norsk Forbund for Fjernundervisning og Fleksibel Uddannelse + VIADIDAKT voksenuddannelses- og arbejdsmarkedscenter i Kathrineholm, Sverige + FOAARHUS oplysningsforbund med folkeoplysning og specialundervisning,Danmark.

Der er politisk fokus på området, eksempelvis har den danske regering i 2012 afsat en It-pulje på 10 millioner kroner til elever med særlige behov.
For to år siden var VISKA fra Island på studiebesøg med elever og medarbejdere i Danmark herunder besøgte de FO-AARHUS og vi blev klar over at vi havde fælles interesser i undervisning i læse- og skrivefærdigheder, også at vi havde forskellige tilgange der virkede inspirerende og udfordrende. Derfra gik vi i gang med at danne et netværk af nordiske institutioner som alle har interesse i området, som kender hinanden fra tidligere kontakter, og hvor vi har dansk/norsk/svensk som fælles sprog, hvilket vi ser som en stor fordel i et tema som dette.

Vi vil prøve at give lokale svar på spørgsmål som dem, der er stillet i bogen "Dysleksi – en fælles nordisk udfordring" (udgivet i 2012 af Landsforeningen af Læsepædagoger i Danmark):
Citat: "Hvordan finder vi de elever, som har eller er i risiko for at udvikle alvorlige læsevanskeligheder?
Og når vi har fundet dem, hvad skal vi så gøre? Kan de ”helbredes”, eller er det et livslangt handicap? Er der forskel på elever med dysleksi og elever med andre læsevanskeligheder?"

VIADIDAKT i Sverige siger: "Vår uppgift blir att med hjälp av ett diagnostiskt förhållningssätt hjälpa respektive elev att hitta sina vägar till lärande. Tanken är att vi med stöttning och olika metoder, såväl konkreta pedagogiska metoder som IKT-lösningar, ska hjälpa varje elev att bygga upp sitt självförtroende genom att lyckas med studierna."

"Selv om arbeidslivet, skole- og utdanningssystemene og mulighetene for bistand er forskjellige fra land til land, er menneskenes opplevelse av vanskene ganske like og løsninger som er vellykket i ett land, er oftest like fruktbar i de andre." (Citeret fra "Fokus på lese - og skrivevansker" Utgitt av Nordens Välfärdscenter, Juni 2011)

Læs mere på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside

 

Tidligere projekter:

COPFAM - Community of Practice for Families
Grundtvig projekt 2009-11

Formål:Gennem internationale møder og lokalt arbejde …
- at skabe opmærksomhed om personlige og sociale faktorer der truer familiers status
- at opbygge en stærk og velfungerende hjemmeside hvor alle deltagere kan mødes og diskutere deres situation
- at vise at læring - formel og ikke-formel styrker marginaliserede voksnes muligheder for at være aktive medborgere
- at sikre effektiv partnerskabs samarbejde, kommunikation, læringsaktiviteter og evaluering

Møder i
Portugal - oktober 2009
Grækenland - januar 2010
Ungarn - august 2010
England - februar 2011
Danmark - maj 2011

FO-Aarhus er koordinator

Øvrige partnere:
PORTUGAL
Pe De Maia- Partilha e Empodera mento De Mulheres Empreendedoras Imigrantes Associadas. Iværksættersamarbejde etableret af brasilianske indvandrerkvinder

POLEN
Cumulus- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych. Forening der tilbyder undervisning og social støtte til udsatte grupper.

GRÆKENLAND
2ndPrimary SchoolofTripolis - Parents' Organization ofSecondSchoolof Tripolis. Forældregruppe til grundskoleelever.

UNGARN
Belvárosi Általános Iskola, Jaszbereny. Grundskole med specialafdelinger for bl.a. handicappede og for unge med kun få års folkeskole bag sig.

LITAUEN
Elektrėnų profesinio mokymo centras- Elektrenai Centre of Vocational Training.
Teknisk Skole med specialundervisning.

ENGLAND
Nansa-NorfolkandNorwichScope Association. Privat hjælpeorganisation til hjerneskadede børn.

In English:
COPFAM - Community of Practice for Families
Grundtvig project 2009-11

Purpose
Through international meetings and local efforts:
- To create awareness of personal and social factors which may threaten the status of families.
- To construct a powerful and efficient website for participants to meet and discuss their situation.
- To show that learning - formal as well as informal - strengthens the chances of marginalized grownups becoming active citizens.
- To secure an efficient partnership with cooperation, communication, learning, and evaluation.

Meetings in
Portugal - October 2009
Greece - January 2010
Hungary - August 2010
England - February 2011
Denmark - May 2011

FO-Aarhus is coordinator. Additional partners:

PORTUGAL
Pe De Maia - Partilha e Empoderamento De Mulheres Empreendedoras Imigrantes Associadas. Pioneering project started by Brazilian immigrant women.

POLAND
Cumulus - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych. An association offering teaching and social support to vulnerable demographics.

GREECE
2nd Primary School of Tripoli - Parents' Organization of Second Schools of Tripoli. Managed by parents of primary school children.

HUNGARY
Belvárosi Általános Iskola, Jaszbereny. Primary school with special departments for the disabled and for children with only a few years of primary schooling.

LITHUANIA
Elektrenu profesinio mokymo centras - Elektrenai Centre of Vocational Training. Technical school with special education.

ENGLAND
Norfolk and Norwich Scope Association (NANSA). Private charity for brain-damaged children.

 

EAPN - BEKÆMPELSE AF FATTIGDOM OG SOCIAL UDSTØDELSE

FO-Aarhus er med i det danske og det europæiske anti fattigdoms netværk

EAPN arbejder for at sikre fattige og socialt udstødte mennesker de samme menneskerettigheder og adgang til arbejde, uddannelse og offentlige serviceydelser som andre borgere.

VI VIL HOLDE FATTIGDOMMEN PÅ DAGSORDENEN

EAPN's formål er at skabe opmærksomhed om fattigdom og social udstødelse blandt beslutningstagere og i befolkningen. Vi gør det gennem oplysning, bidrag til den offentlige debat og forslag til regering og Folketing om socialpolitikken.

DET EUROPÆISKE NETVÆRK

Vi er med i Europæisk Netværk Imod Fattigdom, fordi fattigdom skal bekæmpes på tværs af grænser. Danmarks arbejdsmarkeds- og socialpolitik er under stærk indflydelse af EU, så vi står stærkere i bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse sammen med ligesindede i andre medlemslande.

DET DANSKE NETVÆRK STARTEDE I 1998

Vores medlemmer er dels organisationer, der arbejder med og for mennesker i fattigdom dels enkeltpersoner, som ønsker at medvirke til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse.

DU KAN VÆRE MED

EAPN Danmark er et netværk af organisationer og enkeltpersoner.

Årskontingent for en organisation er 1000 kr., medens det koster 50 kr. om året at være personligt medlem.

Medlemmerne får informationer med mail fra EAPN Danmark, og hvis man ønsker det fra EAPN Europa (på engelsk). De inviteres med til de åbne bestyrelsesmøder, som holdes skiftevis i Aarhus og København.

Hvis du vil være medlem, skal du kontakte et af bestyrelsens medlemmer:
Ole Meldgaard (formand), KOFOEDS SKOLE: tlf: 32680200 - tlf: 20322074
Per K. Larsen (landssekretær), OVERFØRSTERGÅRDEN: tlf: 32661560
Henrik Gram Nielsen (kasserer), FO-AARHUS: tlf: 22204976
Erik Hansen, SAND: tlf: 35100393
Anders Bondo, DABO-CONSULT: tlf: 24889402

MEDLEMSLISTE 2010 (organisationer)
GRENNESSMINDE
DABO-CONSULT
KOFOEDS SKOLE
FO-AARHUS
SAND
OVERFØRSTERGÅRDEN
SETTLEMENTET ASKOVGÅRDEN
KIRKENS KORSHÆR
SOCIALPOLITISK FORENING

In English:
FO-Aarhus is a part of the Danish and the European Anti-Poverty Network (EAPN).

FIGHTING POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION
EAPN works to ensure for the poor and for social outcasts the same human rights and access to work, education, and public services as other citizens.

WE WANT TO KEEP POVERTY ON THE AGENDA
The purpose of EAPN is to create attention about poverty and social exclusion among decision-makers and the general public. We achieve that through information, contributions to public debate, and suggestions to government and Parliament regarding social politics.

THE EUROPEAN NETWORK
We are part of the European Anti-Poverty Network because poverty must be fought across national borders. The labour- and social politics of Denmark are strongly influenced by the EEC, strengthening our position against poverty and social exclusion, shared with likeminded in other member countries.

THE DANISH NETWORK WAS LAUNCHED IN 1998
Our members are partly organizations working with and for the poor, partly single members wanting to take part in the fight against poverty and social exclusion.

YOU CAN TAKE PART
EAPN Denmark is a network of organizations and individuals.
The annual subscription is 1000 kroner for companies and 50 kroner for single members.
Members receive news by email from EAPN Denmark and, by request, in English from EAPN Europe. They are invited to the open board meetings held alternately in Aarhus and Copenhagen.

If you want to join, contact one of the board members:
Ole Meldgaard (Chairman), KOFOEDS SCHOOL: Tel. 32680200 - tel. 20322074 - email: ole@kofoedsskole.dk
Per
K. Larsen (National Secretary), OVERFØRSTERGÅRDEN: Tel. 32661560 - email: pkl@unikon.dk
Henrik Gram Nielsen (Treasurer), FO-AARHUS: Tel. 22204976 - email: henrik.gram@fo-aarhus.dk
Erik
Hansen, SAND: Tel. 35100393
Anders Bondo, DABO-CONSULT: Tel. 24889402

LIST OF MEMBERS 2010 (organizations)
GRENNESSMINDE
DABO-CONSULT
KOFOEDS SCHOOL
FO-AARHUS
SAND
OVERFØRSTERGÅRDEN
ASKOVGÅRDEN SETTLEMENT
THE CHURCH ARMY
SOCIOPOLITICAL SOCIETY

 

WISER - Women Initiative for Self-Employment Reorientation
Leonardo projekt 2009-11

Formål: At fremme kvindelige initiativer med henblik på at etablere egen virksomhed.
- Udveksling af erfaringer
- Overblik over oplæringsmodeller og undervisningsmateriale
- 50 selverhvervende kvinders succeshistorier
- 10 grundregler for succesrig egenbeskæftigelse

Møder i
Belgien - september 2009
Tyrkiet - april 2010
Letland - juni 2010
Tyrkisk partner i Danmark - september 2010
Portugal - april 2011

Partnerskabet:
- Firma ED, Letland er koordinator
- Firma ED er et konsulentfirma, der rådgiver lokale virksomheder om uddannelse og personale udvikling.
- Roemling Projectleiding, Holland - Konsulent, der hjælper organisationer og firmaer med uddannelser og internationalt samarbejde.
- Startwijzer BV, Holland - Virksomhed der rådgiver og støtter iværksættere
- Pe De Meia, Portugal- Partilha e Empodera mento De Mulheres Empreendedoras Imigrantes Associadas. Iværksættersamarbejde etableret af brasilianske indvandrerkvinder.
- Syntra West, Belgien- Privat fagskole med afdelinger I hele den flamske del af Belgien.
- G.O.E.K.f, Cypern - Uddannelses organisation tilknyttet E.D.P. (European Democratic Party).
- The National Education Directorate of Mersin Province, Tyrkiet- Provins afdeling af det tyrkiske undervisningsministerium med ansvar for både folkeskoler, voksenuddannelse og faglig efteruddannelse.
- Ergosum, Polen - Organisation der arbejder for lige rettigheder for handicappede, kvinder, unge.
- FO-Aarhus, Danmark - Folkeoplysning og afklaring og vejledning af ledige og sygemeldte borgere.

In English:
WISER - Women's Initiative for Self-Employment Reorientation
Leonardo project 2009-11
Purpose:Furthering feminine initiatives in preparation for establishing one's own business.

Sharing experiences
An overview of learning models and teaching materials
The success stories of 50 self-employed women
10 basic rules of success in self-employment

Meetings are held in:
Belgium - September 2009
Turkey - April 2010
Latvia - June 2010
Turkish partner in Denmark - September 2010
Portugal - April 2011

The partnership:
- Firma ED, Latvia is coordinator.
- Firma ED are consultants who advise local businesses on education and human resource development.
- Roemling Projectleiding, Holland - consultants who help organizations and firms with education and international co-operation.
- Startwijzer BV, Holland - Company that advises and supports entrepreneurs.
- Pe De Meia, Portugal - Partilha e Empoderamento De Mulheres Empreendedoras Imigrantes Associadas. - Entrepreneurship project set up by Brazilian immigrant women.
- Syntra West, Belgium - Private vocational school with departments all over the Flemish part of Belgium.
- G.O.E.K., Cyprus - Educational organization connected with the E.D.P. (European Democratic Party).
- The National Education Directorate of Mersin Province, Turkey - The provincial department of the Turkish Ministry of Education, responsible for primary schooling, adult education, and supplementary training.
- Ergo Sum, Poland - Organization working for equal rights for the disabled, women, and young people.
- FO-Aarhus, Denmark - General education, and clarification and guidance of the unemployed and people on sick leave.

 

Tidligere internationale projekter i FO-Aarhus:

Allegro

Clapps

Interlida