Nordisk efteruddannelse

 

Af John Lauritzen

Baggrund for forsøgsprojektet "En hel dag - En hel verden" - et pilotprojekt oprettet i samarbejde mellem Århus Kommunes Flygtninge-Indvandrergruppen, Dansk Flygtningehjælps Sprog-skole i Viby og FO-Aarhus

John Lauritzen

Baggrund for forsøgsprojektet En hel dag - En hel verden

"En hel dag - en hel verden" er et pilotprojekt oprettet i samarbejde mellem Århus Kommunes Flygtninge-Indvandrergruppen, Dansk Flygtningehjælps Sprog-skole i Viby og FO-Aarhus. Forsøget gøres i erkendelse af, at en del af Sprogskolens målgruppe har brug for et mere omfattende tilbud end den halvdagsundervisning i dansk og eventuelt matematik, der normalt tilbydes.
En hel dag - en hel verden kan supplere denne undervisning1 med indhold, arbejdsmetoder og økonomi2 fra folkeoplysningen, så deltagerne får heltidsundervisning (30 timer ugentligt). Desuden er målet, at hver deltager afklarer sine fremtidsplaner i løbet af kurset, og Sprogskolens vejleder er koblet på projektet med en del timer.

Flygtninge-Indvandrergruppen er en del af Århus kommunes social- og sundhedsforvaltning, der som navnet siger er specialiseret i målgruppen af flygtninge og indvandrere.

Dansk Flygtningehjælps Sprogskole er en af 3 skoler for den lovpligtige indvandrerundervisning i Århus Amt. Skolen beskæftiger særligt uddannede lærere og leverer undervisning i dansk, matematik og dansk kultur og samfundsforhold. I dette projekt står Sprogskolens lærer Dorte Bech Nielsen for denne opgave bort-set fra matematik.

Frit Oplysningsforbund (nu skiftet navn på landsplan til Netop) er et af de danske politiske oplysningsforbund og udspringer af partiet Det Radikale Venstre. FO-Aarhus hylder nogle af de samme værdier, som ligger i folkeoplysningens idéer og historie, i den senere tid konkret udmøntet i et arbejde med "De syv kompetencer", som bliver nærmere omtalt senere i opgaven. Desuden har FO-Aarhus til formål at arbejde for de værdier, der repræsenteres i Forenede Nationers arbejde. NETOP har ved siden af den "almindelige" aftenskolevirksomhed (i hvert fald her i Århus) specialiseret sig i projekter med forskellige grupper af bistandsmodtagere.


Beskrivelse af den aktuelle situation
Beskrivelse af klassen


Rekruttering
Det varede en måned, før deltagerne var etableret som klasse. Skønt der på papiret var indkaldt 17 til en klasse, der skulle rumme 12, lå fremmødet den første uge mellem 9 og 11. Og de som kom, var for de flestes vedkommende ikke sikre på, at de hørte til på holdet. Rekrutteringsplanen var nemlig ikke lykkedes. Potentielle deltagere skulle informeres med en brochure og mundtlig information, hvorefter de interesserede skulle tilmelde sig en visitationssamtale, og på baggrund af disse samtaler skulle op til 4 hold fordelt på to spor sættes. Denne plan holdt ikke, og i stedet blev der sidst i juni sendt indkaldelsesbreve til de nævnte 17, som i brevet fik projektet beskrevet med ganske få ord. Til gengæld nævnte brevet, at et af målene var, at deltagerne skulle gå op til en Midtvejstest3 som en del af forløbet, hvilket ikke er rigtigt. Det siger sig selv, at en sådan start ikke gav den største motivation hos deltagerne og ikke gjorde processen med at "ryste holdet sammen" let for lærerne. Måske lagdes også her grunden til den modvilje, som viste sig under det første emnearbejde


Deltagere
Klassen landede på 14 deltagere, som kommer fra Somalia (6), Tyrkiet (2), Iran, Afghanistan, Vietnam (2), Sri Lanka og Polen. Der er 4 kvinder og 10 mænd, 1 katolik, 1 hindu, 2 buddhister og resten muslimer, og aldersmæssigt fordeler klassen sig i intervallet 27-49 år. De fleste deltagere er flygtninge, og et par stykker er familiesammenførte fra sikre lande. Den faglige baggrund spænder fra bonde, fisker til håndværker, lærer og bogholder, ligesom der er deltagere med både landsby- og storbybaggrund. Sprogligt hører deltagerne til i den gruppe som med Århus Amts terminologi hedder Spor 2, B2 eller B3. Gruppen karakteriseres ved:

  • relativ kort skolegang og/eller en skolebaggrund, hvis umiddelbare anvendelighed i Danmark er begrænset.
  • en kulturel bagage, der adskiller sig væsentligt fra den danske, hvorfor der kan være problemer med at orientere sig i den danske kultur.
  • arbejds/erhvervserfaringer og -kvalifikationer, der ikke er direkte anvendelige i Danmark, og som de som oftest ikke får muligheder for at videreudvikle/tilpasse danske forhold i integrationsperioden.

 
Første emnearbejde afsluttet
En vigtig del af indholdet i projektet En hel dag - En hel verden skulle være emne- eller temaarbejde, og det var tanken, at der dels via dette arbejde skulle trænes "vestlige" arbejdsmetoder (samarbejde, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, et synsfelt som flyttes væk fra bogen som sandhed og væk fra forestillingen om læreren, som besidder af løsningen og et hav af information) og dels, at deltagerne skulle fremstille konkrete "produkter".

I slutningen af forløbet (november - december 1997) skal deltagerne bruge de ny tilegnede færdigheder i arbejdet med en "individuel hovedopgave", som danner grundlag for en evaluering af hver enkelt deltager. Sprogskolens lærer, Dorte B. Nielsen, og jeg besluttede at arbejde tæt sammen om denne del af projektet.

Vi får løn for, ud over den normale forberedelse der ligger henholdsvis i indvandrerundervisningen og i folkeoplysningen, at lave fælles planlægning i 2 timer om ugen og at overlappe (dobbeltlærer) i timerne én time hver pr. uge. En stor del af disse ressourcer bruger vi på emnearbejdet.

Først lavede vi en overordnet planlægning af indholdet med klassen. Vi havde selv forberedt nogle emner i reserve til den indledende brainstorm, hvis det skulle knibe med forslag fra deltagerne. Den reserve blev der ikke brug for. Der kom en masse gode idéer fra deltagerne og også den efterfølgende indkredsning af emner, som mange var interesserede i, gik over al forventning. Helt smertefrit fik klassen en overordnet plan stillet op:

Arbejde
Sammenligning mellem hjemlandet og Danmark
Hvorfor er det så svært for udlændinge at blive ansat i Danmark? Bilværksted
En lille butik og bistandshjælp
At arbejde på et plejehjem

Undervisning og skole

Familien
Plejehjem (hvordan behandler vi de gamle i Danmark?)
Opdragelse af børn
Skilsmisse
Familie

Starten på arbejdet med "Arbejde" gik også godt i store træk. Dog udviklede interesserne sig så forskelligt, at det blev til individuelle opgaver, hvor lærernes oprindelige tanke var, at det første emnearbejde skulle foregå i små grupper.

Endvidere havde enkelte modstand mod den selvstændige arbejdsform, som de ikke opfattede som rigtig undervisning.

Materialeindsamlingen skulle støttes ved et fælles besøg på biblioteket. Desværre kunne vi ikke få "biblioteksorientering", en grundlæggende indføring i biblioteksbrug, som biblioteket normalt tilbyder skoleklasser. Det vil sige, at der stort set kun var en bibliotekar til rådighed for alle os 14 i 1 1/2 time. Resultatet var meget blandet. Nogle fik godt materiale i form af bøger, blade eller videofilm (dvs. med det rigtige indhold og en nogenlunde passende sværhedsgrad), andre fik ingenting, og nogle fik materiale, som var alt for svært.

Efter nogle dages arbejde med stoffet bredte utilfredsheden sig i klassen, hvilket sandsynligvis hang sammen med en usikkerhed overfor arbejdsformen. Emnearbejde blev kritiseret kraftigt, og en dag var der nærmest mytteristemning. Dorte fik stemningen vendt, da hun offentliggjorde rækkefølge og klokkeslet for fremlæggelsen ugen efter. Det synliggjorde pludselig, hvad der måske var det egentlige problem:
en del af klassen var meget usikre på, enten hvori fremlæggelsen bestod, eller hvordan de personligt ville klare den. Nogle havde faktisk aldrig stået foran klassen for at sige noget. Det dæmpede utilfredsheden meget og satte gang i arbejdet igen.

Fremlæggelsen gik godt, og evalueringen (mundtlig, skriftlig og ved individuelle samtaler) viste, at alle bortset fra én nu var positive overfor arbejdsformen og mente, de havde lært meget. Dette første emnearbejde var derfor vellykket, idet vores mål som lærere havde været, at klassen gennemførte et emnearbejde med emneafgrænsning, planlægning, materialeindsamling, fremstilling af produkt og fremlæggelse. Vi havde altså ikke haft krav om omfang eller kvalitet.

Udviklingsmål
Som led i denne opgave opstiller jeg udviklingsmål og -plan for klassens arbejde med emne nr. to i retning af

  • forståelse for arbejdsmetoderne, bl.a. gruppearbejde
  • selvtillid
  • initiativ
  • at sige sin mening


Udvikling af emnearbejdet
Som tidligere nævnt var vores ambition for deltagerne i det første emnearbejde, at de gennemførte processen og fik fremstillet et produkt. Det skete og hele klassen havde nu en præcis forestilling om, hvad emnearbejde kan være og som følge heraf en større selvtillid i forhold til arbejdsformen. Selvtilliden var formentlig også styrket hos en del, da deres produkt og fremlæggelse var bedre, end de selv havde forventet. Det var derfor tid at stramme kravene. I emnearbejde nr. 2 "Undervisning og skole" skulle rækkefølgen i arbejdsprocessen være den samme, men vi opstillede nogle flere "regler" for arbejdet, og hvor de eneste krav første gang var at fremstille noget skriftligt og fremlægge det, tilføjede vi nu 3 krav:

  • I skal tale med nogen
  • I skal fortælle noget, og der skal være noget for øjet
  • Ingen må arbejde alene. Alle skal have vigtige opgaver

Disse tre krav til deltagernes emnearbejde var samtidig mine udviklingsmål. Det første krav vedrører materialeindsamlingen og sikrer, at deltagerne også arbejder opsøgende, samtidig med at kravet øger chancerne for et materiale, der passer i sværhedsgrad. Når man taler sammen ansigt til ansigt, justerer man hele tiden sine formuleringer og forklaringer i forhold til de signaler, man modtager fra den anden.

Det andet krav handlede om fremlæggelse og skulle tvinge deltagerne ud over det udelukkende skriftlige arbejde, som bliver gengivet mundtligt. Fremlæggelsen vil blive mere alsidig og måske derved få en større formidlingseffekt eller formidlingsværdi. Alsidigheden vil også gælde indlæringen, der vil blive varieret og spredt på flere dimensioner .

Det sidste krav vedrører arbejds-formen: denne gang foregik arbejdet i grupper. Jeg forestillede mig, at gruppen kunne give en større tryghed at arbejde udfra. Det gjorde den måske, men ikke overraskende for min mere erfarne kollega gav det til gengæld samarbejdsproblemer, som i en enkelt gruppe lammede arbejdet i flere dage. En anden sideeffekt ved gruppeorganiseringen, som vi skulle drage nytte af, var lærernes større mulighed for at følge 3 arbejder tæt overfor 14 individuelle opgaver.

På grund af de erfaringer, vi gjorde under det første emnearbejde og evalueringerne derfra, skulle "Undervisning og skole" forløbe over en kortere periode, forberedes med klasseundervisning og som nævnt foregå i grupper. Til selve emnearbejdet blev der afsat to uger og den forberedende undervisning varede ligeledes to uger. Dorte læste tekster fra "Uddannelse og arbejde"4, jeg fortalte om Grundtvig og den danske skoles historie, mens min vikar i den uge jeg var på Finns, lod klassen arbejde med "at sige sin mening".

Evaluering og opfølgning
På samme måde som i vores første emnearbejde vil vi evaluere mundtligt i klassen, skriftligt hver deltager for sig samt ved en samtale mellem lærerne og den enkelte. Denne evaluering indgår naturligvis i min egen evaluering af udviklingsarbejdet, men er ikke foretaget i skrivende stund.

Her vil sandsynligvis komme nogle meldinger, som i større eller mindre omfang kan fortælle, hvorvidt emnearbejdet har givet effekt på de fire udviklingsmål: forståelse for arbejdsmetoderne, selvtillid, initiativ og at sige sin mening. Lærerne vil indbyrdes evaluere emnearbejdet, ligesom min kollega vil læse denne opgave og eventuelt kommentere den.

Allerede nu kan jeg måle på de tre krav, vi stillede til deltagernes arbejde, og af hvilke de to uden tvivl blev opfyldt af alle tre grupper nemlig at tale med nogen og at fremlægge arbejdet både auditivt og visuelt. Det tredje krav var, at ingen måtte arbejde alene, og alle skulle have en vigtig opgave. Her har jeg allerede antydet, at der var problemer i en af grupperne. På grund af uenighed mellem især to af gruppens medlemmer forsøgte den ene at holde sig ude af samarbejdet i gruppen for i stedet at arbejde selv.

Uenigheden opstod om spørgsmålet: hvilken skole/institution skal besøges og hvordan. Jeg forsøgte ihærdigt at overtale gruppen til at forhandle om spørgsmålet men den ene af de to, en ung somalier, var meget stejl. I en pause talte en af hans landsmænd fra en anden gruppe med ham, og fra da af fungerede han i hvert fald formelt i samarbejdet. Jeg er imidlertid ikke overbevist om, at vi kan sige, at denne gruppe har opfyldt kravet til arbejdsform, men det spørgsmål vil måske nok blive belyst i evalueringen.

Når evalueringen er afsluttet, vil lærerne overveje rammerne for det tredje emnearbejde om familien. Rammerne skal passe så godt som muligt til det stade, som klassen som helhed eller gennemsnit befinder sig på på vej mod selvstyret læring, så det vil sige, at rammerne skal støtte arbejdsformer, som er mere selvstændige end ved de to foregående emnearbejder. Det må være en udfordring på det personlige plan for mange i klassen, men kravene må ikke være så store, så usikkerhed og lignende blokerer for et frugtbart arbejde. Nedenstående diagram, som Uffe Wikström gav på Finns Folkhögskola, beskriver denne problemstilling. Diagrammet er tegnet af Grow i 1991 og forestiller "Staged Self Direction Learning".

De to koordinater symboliserer henholdsvis deltagerens (den lærendes) og lærerens (vejlederens) roller. Pilen står for den ideelle undervisning (læringsforløb) med selvstyret læring som mål. Efter gode grundtvigske og kirkegaardske principper skal undervisningen tage sit udgangspunkt, der hvor deltageren er, og derefter i deltagerens tempo arbejde mod målet. I en klasse vil deltagerne normalt fordele sig i en stor del af feltet, og det kan være svært at finde ud af, hvor den skraverede pil kan lægges.

Som et ideelt billede synes jeg, figuren kan bruges, og f.eks. vil jeg sige, at rammerne på vores første emnearbejde var løse for de fleste af deltagerne. Vi havde lagt op til en læring, der på dette tidspunkt foregik for højt oppe til højre i billedet. I emnearbejde nr. 2 trak vi arbejdsformen lidt mere ned til venstre, og efter evalueringen kan vi forhåbentlig konkludere, at det sidste emnearbejde (og til sidst de individuelle hovedopgaver) kan rykkes længere mod det øverste højre hjørne igen.

Til toppen