Grønne Guider

De grønne guider i Århus

Frit Oplysningsforbund i Århus har pr. 1. jan. 2003 overtaget administrationen af de grønne guider i Århus. Efter regeringens nedlæggelse af grøn guide-ordningen i 2002 har Århus Kommune påtaget sig 80% af udgifterne til de 7 grønne guiders løn i Århus og FO-Århus stiller underskudsgaranti fra sin debatpulje for de sidste 20%.

En grøn guide er en lokal miljøvejleder, som skal få os til at tænke og handle mere miljøvenligt. De grønne guider arbejder for en bæredygtig udvikling i lokalområdet.

Bæredygtigt betyder, at den måde, vi lever på i dag, ikke må forringe livsbetingelserne for kommende generationer.

Den grønne guide arbejder primært i sit lokalområde, men udveksler viden og erfaringer med de andre grønne guider De mange grøn guide-projekter er ikke ens, og vægtningen af opgaver og målgrupper varierer. Men fælles for alle grønne guider er, at de arbejder med handlingsorienteret folkeoplysning.

I Århus arbejder flere af de grønne guider tæt sammen med kommunens forskellige afdelinger i forbindelse med konkrete miljøopgaver. F.eks. arbejdede guiderne i 2003 med følgende opgaver:

- servicerering af mag. 5. afd. omkring affald, vand, m.v.

- hjælpe mag. 3. afd. med et projekt omkring genbrug af foliebakker (fra madleverancer) på lokalcentre

- arbejde på at udvikle konsulenttjenester på miljøområdet til Århus’ omegnskommuner, idet alle kommuner pr. 31. dec. i år skal have udarbejdet en politik på de grønne områder

- arbejde med at hjælpe boligforeninger med affaldssorteringer

- arbejde sammen med Urban-projektet i Brabrand omkring indsamling af affald og genbrugsmaterialer

- udbredelse af Grønt Fingeraftryks-ordningen

- pindsvineprojekt (undersøgelse af om brug af gift på dræbersnegle har nogen effekt på dødeligheden blandt pindsvin, der bl.a. lever af snegle)

 

Erik Stryhn Rasmussen, Hans Jakob Jakobsen og Henrik Bojsen (Århus Nord

Sussie Pagh (Århus Centrum)

Birte Buhl og Ida Binow Poulsen (Århus Syd)

Vagn Eriksen og Marianne Vasard Nielsen (Århus Vest)

 

Årsrapport 2003 for Grøn Guide Hans Jakob Jakobsen.

Generel information:

Der har i 2003 været ca. 300 henvendelser på telefon og ved personlig henvendelser. Det har drejet sig om materiale valg, vedvarende energi, konstruktioner, spildevand, delebiler, livsstilen ved at bo økologisk, pileflet, energi besparelser, affalds sortering o.a.

 

Rundvisninger:

Det Grønne Kontorhus - et kommunalt ejet kontor som huser forskellige græsrodsforeninger, OVE, Landsforeningen Økologisk Byggeri (LØB), Dansk Cyklistforbund (Århus afd.) og Århus Delebilklub.

Jeg har haft 2 hold med på rundvisning, en gruppe fra Norge og en skoleklasse fra Fredericia.

Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH):

Rundvisningerne er delt i to afdelinger, først et lille foredrag om bæredygtigt byggeri på 45 minutter og derefter 45 - 60 minutter rundtur i AiH.

Følgende grupper har været på rundvisning:

10 hold studerende (arkitektstud, ingeniørstud, bygningskonstruktører, landinspetørstud o.a.), 3 udenlandske hold fra Norge, Slovenien og Thailand, 3 kommuner: Ålborg, Esbjerg, Herning, 7 hold alm. rundvisninger, 2 hold på efteruddannelse (ejndomsfunktionærer),  5 hold folke- og privatskoler samt et arkitektfirma det giver ialt 31 hold

 

Øvrigt arbejde udført for AiH:

Har deltaget som bygherre vejleder for en ny bogruppe i AiH . Arbejdet har bestået af vejledning om byggematerialer, byggemetoder og vedvarende energi. Der har været en sparerunde på 3-4. mill. kr, efter et budget på 12-13 mill. kr. Her har øvelsen været at få mest muligt økologi for pengene. Det er lykkedes. Bogruppen tæller 17 husstanden, og er færdig til indflytning i maj 2004. 

 

Praktikant fra Dansk Center for Jordbrugsuddannelse, tidligere Beder Gartnerskole.

En jordbrugsteknolog var i praktik i tre dage. Specielt vor spildevandshåndtering og vor levevis havde hendes interesse.

 

Andre opgaver:

Deltaget i oplægget til en ny udviklingsplan for Hjortshøj.

 

Solvarme anlæg til Randers Regnskov. Et ca. 60m2 anlæg til opvarmning af et bassin til bl.a. en søko. Tarzanbane en aktivitetsløbebane for elever i SFOén på Skæring Skole. Lavet plan som danner grundlag for ansøgninger om midler til opførelsen af denne.

 

Artikler: Har deltaget i/medvirket i  4 artikler:

En i Lokalavisen for Djursland og Kalø Vig, en i Århus Stiftstiden og en om AiH i tidsskriftet Global Økologi. Har selv skrevet en artikel om den nye børnehave i Hjortshøj, som er ombygget på et bæredygtigt grundlag i OVE´s, LØB´s og energi-og miljøkontorernes blad, Vedvarende Energi og Miljø .

 

Har deltaget i 3 videoproduktioner lavet af skolebørn:

En 4. kl., en 6. kl. og en fra en efterskole.

 

Har deltaget i et radio interview om brændefyring:

Sendt direkte i P4 Danmarks Radio Østjylland

 

Udstillinger:

Har deltaget i 3 udstilling om byggematerialer, AiH og vedvarende energi.

Grønt høstmarked i AiH. Arrangør af dette marked med stande, rundvisninger, økologisk café o.a. ca. 500 besøgende til dette arrangement.

 

Demonstration af A-pærer i Superbrugsen i Lystrup.

Det var første gang vi prøvede dette. Oplægget var at demonstrerer A-pærer, men fakta var at de gerne vil have solgt ud af udgåede pærer, så det var et sparsomt udbud der lå på bordet. Fremover vil det være en god ide at lave lignende arrangementer, men vi skal sikre os at vi bestemmer omfanget af varer der skal vises frem.

 

Seminarer og kurser:

Har deltaget i et seminar om alternativ isolering og et seminar om bæredygtige børnehaver og skoler, samt et 3 dages kursus specielt for grønne guider.

 

Arrangeret guidede ture rundt i Jylland:

Til DR Friland, Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Udlejning af udstilling om AiH.

En lille del af min indtægt som grøn guide har været at udleje en udstilling ud om Andelssamfundet i Hjortshøj. Udstillingen består af 15 plancher i A2 størrelse 42x60cm. Plancherne fortæller om byggeriet (isolering, maling og træ), om spildevandsrensning, grønlevevis osv. Udstillingsbrugerne har været grøn guide kolleger, kommuner og amter.

 

Arbejds-  og statusplan udført for Børn og unge afd. i Århus Kommune

I gangværende projekter:

Lave have- og legepladsplaner med naturmaterialer.

Har gang i 5 projekter. Legestuerne ved Virup Skole og Løgten har fået udarbejdet en plan. Planen har været at sammensætte en levende legeplads af stedets muligheder med  eksistere træer og buske (f.eks. omdannet til labyrinter) og  jordhøje, udvidet med enkle og billige naturmaterialer, planter, pil til hytter, fuglekasse tårne samt balance sten og - træstubbe. 2 børnehaver arbejder på at få opført hvert et ca. 30 m2 halmhus, til at udvide det eksisterende areal med. Desuden skal haveplan og legeplads friskes op. Det sidste projekt er Nydam byggelegeplads. De skal have fjernet en del huse, da de ikke opfylder de tekniske krav samt krav til miljøet, en del træ er f.eks. telefonpæle der er fyldt med tungmetaller. Jeg skal i gang med at tegne på nye huse samt indrette legepladsen på ny.                                                                                              

 

Ajstrup Gl. skole.

Træpillefyr eller et rapsoliefyr der skal erstatte et oliefyr. Forbruger er på nuværende tidspunkt ca. 19.000 liter fyringsolie/år. Jeg har udfærdiget en økonomisk- og teknisk plan for udskiftning.

 

Årsrapport 2003 for Grøn Guide Ida Binow Poulsen og Birte Buhl, Århus Syd

Teaterstykket Grønne Ord for Pengene (en lokal opgave)

Teaterstykket ”Grønne Ord for Pengene” blev tilbudt alle skoler og fællesråd i Århus Syd. Fire skoler (Skåde Skole, Vestergårdsskolen, Solbjerg Skole og Mårslet Skole) samt Solbjerg Aftenskole sagde ja tak i første runde. Stykket blev desuden spillet ved receptionen i april samt på Clemens Bro i Festugen. Vi fik fondsmidler til projektet fra henholdsvis Århus Kommunale Værker/ via Peter Thyssen, Mag. 5. afd. (10.000 kr.) og Århus Miljøcenter A/S (9500 kr.). Pengene dækker et tilskud på 500 kr. til hvert spillet stykke, således at en forestilling koster 3500 kr.Stykket blev vel modtaget alle steder og med stor begejstring fra både børn og voksne.

 

Projekt Stæretårn (en lokal/selvfinancierende opgave)

I løbet at 2003 fik vi hentet i alt 130.000 kr. i støtte til projekt Stæretårn. Stærene spiser stankelbenslarverne i græsset og kan således være med til at fremme den sprøjtefri insektbekæmpelse. Desuden støttes stærebestanden, som eller er i tilbagegang, og der udsendes et positivt miljøvenligt signal til borgerne i kommunen. Vi har fået penge hjem fra hhv. Friluftsrådet, Undervisningsministeriet, og Miljøministeriet. Pengene skal bruges til produktionen at tårne med stærekasser, som skal opstilles ved de grønne arealer, samt undervisningsmateriale til skolerne og informationsmateriale til offentligheden.

Projektet er sat i gang, og i det tidlige forår opstilles 10-15 stæretårne rundt omkring ved de grønne arealer i Århus Syd. En del af tårnene opstilles i Stavtrup i forbindelse med ”Sprøjtefrit område” kampagnen, og vi håber at omtales i forbindelse hermed, vil fører til at endnu flere har lyst til at få et stæretårn.

 

Vandkampagne (en samarbejdsopgave med Århus Kommune)

Som en del af 30 % opgaverne for Århus Kommune er Grøn Guide tovholder på kampagnen ”sprøjtefrit område” i Stavtrup. Kampagnen er blevet planlagt i løbet af efteråret og løber af stablen i marts-april 2004.  Programmet for kampagnen er nu fastlagt og se således ud.

 

Dato

Titel

Mandag den 22/3

Vandets Dag. Rundvisning på Stavtrupværket.

Fredag den 26/3

Officiel indvielse af de nye Stæretårne i Stavtrup

Torsdag den 1/4

Teaterstykket ”Grønne Ord For Pengene” -teater for hele familien v/ teatertruppen Diavolinis.

Onsdag den 14/4

Foredrag v/Anemette Olesen – Økologi i haven

Lørdag den 24/4

Byd fuglene og foråret velkommen med en fuglekasse. Kom og byg din egen fuglekasse –en aktivitet for både børn og voksne.

Onsdag den 12/5

Foredrag om den giftfri have v/ Steen Porse samt indlæg om bekæmpelse af Iberisk Skovsnegl v/ Grøn Guide Sussie Pagh

 

I forbindelse med kampagnen blev der opstillet flere stæretårne i området bl.a. ved to boligforeninger og en børnehave. Desuden blev der sat skilte op ved alle indfaldsveje med teksten ”Sprøjtefrit område”, og der husstandsomdeles en folder med information og kampagnen og program.

 

Hold Rent Dag 2003 (en lokal opgave)

Hold Rent Dagen 2003 var relativt lille set i forhold til de meget store kommunedækkende arrangementer i det foregående år. Der blev indsamlet affald i hhv. Ajstrup, Beder/Malling, Mårslet, Tranbjerg, Højbjerg, Solbjerg, Kolt/Hasselager og Assendrup (Odder). Flest fremmødte var der dog i Mårslet og Solbjerg. Som tidligere havde vi lidt svært ved at rekruttere lokale tovholdere til arrangementet. I 2004 står Grøn Guides styregruppe som overordnet ansvarlige i hvert sit lokalområde. Hvert styregruppemedlem er således ansvarlig for at samle en mindre arbejdsgruppe, som sammen kan løfte opgaven.

 

Stikort (en lokal opgave)

Stikortet over Beder-Malling blev en stor succes. Projektet var resultatet af et frugtbart samarbejde mellem borgerne, Naturforvaltningen og Grøn Guide. De første 1000 eksemplarer af folderen blev trykt på Naturforvaltningen var revet væk på få dage. Umiddelbart herefter gik et lokalt trykkeri ind og tilbød at sponsorere trykning af yderligere 5000 eksemplarer, som blev omdelt via lokalbladene. Folderen blev indviet ved et fint arrangement ved Wilhelmsborg med ca. 40 deltagere. Ideen er desuden solgt til Århus Nord, hvor man vil lave et tilsvarende kort. Alt i alt et virkelig godt projekt, som uden tvivl vil brede sig til resten af Århus.

 

Agenda 21 (en selvfinancierende opgave)

I 2003 gjorde vi en stor indsats for at sælge os selv som Agenda 21 konsulenter til kommunerne i Østjylland. Alle kommuner skulle inden udgangen af 2003 færdiggøre en strategi  for lokal Agenda 21, og vi øjnede en mulighed for at komme ind rådgive dem på de forskellige trin i processen.

Mange kommuner viste interesse for vores tilbud, men desværre var der ikke afsat nogen midler til opgaven. Vi fik derfor ikke noget ud af vores anstrengelser på trods af de gode intentioner fra begge sider.

Dermed mener vi dog ikke at arbejdet er spildt. Vi synes, at vi har udarbejdet et godt produkt, men salgsmetoden er måske ikke den rette. Vi overvejer nu om vi i 2004 skal forsøge endnu engang med kommunerne, eller om vi måske skal vælge at satse på at få kontakt til virksomhederne, der oftest har flere midler at gøre med.

 

Rådgivning om affaldssortering i boligforeningerne (en samarbejdsopgave med Århus Kommune)

Som en del af de 30% af arbejdstiden som leveres til Århus Kommune, har Grøn Guide været på rundtur hos viceværterne i boligforeningerne for at snakke affaldssortering. (Her mangler jeg en lidt uddybende beskrivelse fra Birte).

 

Syltedag i Solbjerg (en lokal opgave)

Syltedag i Solbjerg med hjælp fra Grøn Guide, blev der i Solbjerg afholdt Syltedag for de lokale. Der kom ikke så mange gæster, men dem der gjorde havde en god og udbytterig dag.

 

Børn og Kemi Foredrag (en selvfinancierende opgave)

Kurset Børn og Kemi har i løbet at efteråret været afholdt for børnehaver, dagplejere og forældre. Kurset har givet meget positiv respons og vi agter at fortsætte tilbuddet i det nye år. Prisen pr. foredrag var 1250 inkl. moms - ikke så meget i det store regnskab, og kan måske godt hæves en smule, men børnehaverne har ikke så mange penge.

Ideen bag foredragsturneen er også, at vi med tiden kan udvikle en hel række af kurser/foredrag, som ikke blot kan tilbydes lokalt i Århus Syd, men også kan sælges til andre kommuner (jf. ovenstående), personalekurser på virksomheder og f.eks. i FO-regi (f.eks. som aftenkursus). I forbindelse med kurset har vi udarbejdet (flot! synes vi selv) mobil en udstilling, som vi udlåner til børnehaverne og andre interesserede.

 

Iberisk Skovsnegl (en lokal opgave)

Vi har i løbet af foråret givet en hel del telefonrådgivning om bekæmpelse af Iberisk Skovsnegl. Plagen syntes ikke at være nær så stor i 2003, som i de foregående år. Birte har desuden afholdt to foredrag om emnet, samt gennemført en spørgeundersøgelse i et boligområde i Mårslet. Undersøgelsen omhandlede effekten af behandling af grønne områder med Ferramol. Birte Buhl har desuden i samarbejde med Sussie Pagh skrevet artikler om emnet og tidligere undersøgelser (fra 2002) til en række tidsskrifter (endnu ikke udgivet), samt hjulpet ved indsamlingen af data på Sussies store pindsvineprojekt.

 

Solbjerg skole – emneuge (en lokal opgave)

Grøn Guide har fungeret som konsulenter ved planlægningen af en emneuge om Miljø på Solbjerg Skole. Vi stod bl.a. for teaterstykket og leverede ideer og vejledning til en række aktiviteter, deriblandt bygning og opstilling af stæretårn på skolens grund.

 

Hjemmeside

Vi har i 2003 fået ny hjemmeside, som jævnligt opdateres med de sidste nye tiltag og aktiviteter.

 

Kurser m.m.

Vi har i løbet af 2003 deltaget i flere ad hoc kurser, fulgt et introduktionskursus for iværksættere (i forb. med salg af Agenda 21 konsulentydelser), deltaget i en kursusdag om Agenda 21 strategi (V/foreningen for Miljømedarbejdere), deltaget i et Agenda 21 aftenmøde his Niras, samt deltaget i årsmødet for de Grønne Guider.

 

Årsrapport 2003 for Grøn Guide Henrik Bojsen, Århus Nord

Naturpatruljer

I sæsonen 2003 blev to nye lokalområder aktive med registrering og overvågning af bynære naturområder nemlig Lystrup og Tranbjerg. Begge områder har været organiseret med hver sin tovholder – Jørgen Halle og Birgith Jørgensen - og Henrik Bojsens arbejde har været at coache dem. Tovholderne har afholdt info-arrangementer for at hverve aktive i begge områder. Optakten til disse infoarrangementer har været at sende breve rundt til de foreninger, der er medlemmer af de to Fællesråd, til lokale medlemmer af DN og i øvrigt at sørge for lokal opmærksomhed via opslag og indlæg i aviser og radio. Efter tilmeldingen blev der afviklet to startworkshops, en på Tranbjerg Skole og en på Naturcenter Nymølle for Lystrup området. Disse startworkshops har været planlagt i samarbejde med tovholderne og naturvejleder Lars Bøgh. På startworkshoppen blev de tilmeldte delt op i grupper og fik en basal introduktion i naturkendskab og registrering. Både i Lystrup og Tranbjerg registreres 3 områder og sammen med Mårslet, som er fortsat i projektet i år 2, var der god aktivitet over sommeren, og hjemmesiden afspejler oplevelser og registreringer derudefra – www.aarhus.dk/kommune/naturpatruljer

Styregruppen har holdt 3 møder i løbet af året og har fungeret som diskussionsforum mellem de implicerede: Naturforvaltningen inkl. naturvejlederne, borgerne i de aktive lokalområder, Danmarks Naturfredningsforening, Landbrugets Samfundskontakt og Grøn Guide Århus Nord (Frit Oplysningsforbund). Henrik Bojsens opgave her har været at tilrettelægge, orientere, lede og referere møderne.

Henimod årsskiftet har hans primære arbejdsopgave været fundraising. Projektet er på tegnebrættet blevet udvidet til en trefaset model, der foruden registrering også rummer en idefase og en anlægs- eller forandringsfase. Projektet tilføres dermed et handlings- eller forandringsrum, og det skal udbredes som forsøgsprojekt til 10 kommuner i hele DK via ansættelsen af to konsulenter i en 3-årig periode. Midlerne søges hos Friluftsrådet og Fonden Realdania, projektet forankres hos FO-Århus, og projektstart kan blive august 2004.

 

Kommunepakken

De to grønne guider fra Århus Syd og de tre fra Århus Nord gennemførte i juni måned 3 møder for at kortlægge mulighederne for at sælge ydelser til andre danske kommuner. Møderne blev brugt til at afklare hvilke ydelser vi kunne tilbydes, hvordan de skulle præsenteres, og der blev drøftet hvordan de eventuelle arbejdsopgaver og indtægter skulle fordeles. Salgsindsatsen har endnu ikke ført held med sig.

 

Årsrapport for grøn guide Erik Stryhn Rasmussen, Århus Nord

Affaldssortering i boligforeningen Vejlby Vest 

Boligforeningen har med støtte fra den grønne guide fået en grøn gårdmand og hjælp til etablering af lokal genbrugsplads samt forbedret affaldssortering i bl.a. foreningens byggelegeplads. Indsatsen blev markeret med en affaldsdag i foråret. Her blev de nye sorteringssystemer vist frem, der blev afholdt konkurrencer og vist udstillinger arrangeret af den grønne guide støttet af området socialmedarbejder (affaldsløb og affaldsud-klædning). Affaldsdagen bød også på et genbrugsmarked for foreningens beboer. Ca. 250 beboere deltog i det succesfulde arrangement som nød godt af en flot opbakning fra boligforeningens bestyrelse og ejendomsfunktionærer.

Vejlby Vest er med indsatsen i 2003 nået langt i deres håndtering af affald og er et godt eksempel på de mange ressourcer og potentialer som findes i boligforeningerne. Dog har boligforeningen især grundet beboernes sociale sammensætning stadig store praktiske problemer med at få affaldssorteringen til at fungere. Boligforeningens største succes i denne sammenhæng er at den har skabt en vigtig social effekt af indsatsen på affaldsområdet. Den grønne guide har medvirket til netværksdannelse og videnspredning især omkring denne gren af miljøarbejdet i Vejlby Vest. Dette betød, at boligforeningen er kommet med i affaldssamarbejdet i Århus, og herunder været det gode eksempel på hvordan man driver en genbrugsbutik samt på det sociale element i affaldssortering. Guiden sørgede samtidig for kontakt til Gallo Gartneriet som fik boligforeningens overskud af kompostjord så man sparede dyr bortskaffelse. Guiden har også hjulpet Vejlby Vest i gang med lokal kompostering af grønt affald fra byggelegeplads, hvilket har medført en årlig besparelse på 15.000 kr.

 

PR og udstillingsaktiviteter

Åbningsreception i januar for grøn guide nord i Andelssamfundet i Hjortshøj med diverse udstillinger.

Grøn guide udstillinger til Vejlbydagene i maj med udstillingerne ”For godt til at være skidt” om affaldssortering og ”Bierne i din have” om bigården på Vejlby Lokalcenter.

Grøn guide udstillinger til det økologiske høstmarked i Andelssamfundet i Hjortshøj i september.

Grøn guide stand til Vejlby byfest midt i juni.

3 udstillinger på Risskov Bibliotek med temaerne: Affaldssortering og Hjemmekompostering. Guiden har desuden permanent hyldeplads til løbende information på biblioteket.

I alt har ca. 350 personer besøgt disse udstillinger.

 

Undervisningsopgaver

Guiden har haft to undervisningsforløb på Sansestormerne (tidl. Århus Husholdningsskole) i januar og maj. Erik har her stået for miljøundervisning af køkkenassistenter, bl.a. med studiebesøg på Vejlby Lokalcenter og Andelssamfundet i Hjortshøj. Desuden har guiden medvirket i arrangement for køkkenassistenter omkring projektet ”Miljøvenlige storkøkkener” fra Vejle Amt.

Undervist i hjemmekompostering på Gallo Gartneriet

Undervist i Grønt indkøb/forbrug på Engdalskolen, Brabrand

Komposthjælp til Tilst Skole som Erik tidligere har tidligere hjulpet i gang med hjemmekompostering.

 

Grønt Fingeraftryk

Overtaget Grønt Fingeraftryk fra Lars Bo. Tilpasning af kriterierne. Fornyelse af samarbejdsaftaler hos Århus Kommunale Værker, nrgi, affaldskontoret og firmarådgivning vedr. el og vand. Undersøgelse af nye muligheder omkring specialbelysning med de nye LED-pærer (lysdioder).

Bazaren, Guldsmedegade, Århus C fik et Grønt Fingeraftryk. Bazaren har gjort en stor miljøindsats. Via tipsmidler har butikken fået lavenergipærer overalt samt omlagt deres elopvarmning til fjernvarme. 

Lokalcentrene Vikærgården og Vejlby Lokalcenter i Vejlby-Risskov samt Projektrådgivningen, Århus C påbegyndte arbejdet med at få det første grønne fingeraftryk. Bazaren i Vejle har også vist interesse.

På skolen Sansestormerne, Risskov brugte guiden grønt fingeraftryk som led i miljøundervisningen. Undersøgte bl.a. el- og vandbesparelsespotentialer på skolen og økologi i køkkenet. 

Påbegyndt redigering af Grønt Fingeraftryks hjemmeside allersidst på året.

 

Aftalte kommuneopgaver: Lokalcenterindsats

Kontakt med mag.3 omkring indsats overfor kommunens lokalcentre. Arbejdet blev påbegyndt sidst på året med positiv modtagelse på lokalcentrene Havkær/Sabro og Møllestien.

Fortsættelse af miljøindsatsen på Vejlby Lokalcenter:

1) Ændret store problemer med overskudsvarme fra serverrum til en positiv udnyttelse af spildvarmen ved at koble serverummet på centerets ventilationsanlæg med varmegenvinding. Tidligere har centeret brugt ear conditionanlæg til at køle rummet ned!

2) Beboerinitiativ med indsamling af vinflasker, overskuddet i 2003 var på 5000 kr. som går til ”Bussens venner”. Der er tale om Lokalcenteres minibus som også er realiseret via lokale foreningers aktiviteter.

3) Guiden har medvirket i centerets samarbejde med Green Network projektet ”Miljøvenlige storkøkkener” og rundvisning af ejendomsfunktionærer vedr. affaldsbehandling.

 

Selvfinansierende opgaver

Guiden trådte pr. 1/7 ind i den nye ordning herunder med krav om en egenfinansieringsgrad på 20 %. Det lykkedes ikke guiden at honorere dette krav. Forsøg på salg af Agenda 21 projekter til omegnskommuner i samarbejde med øvrige århusguider gav intet resultat og Mosaikprojektet under Urbanprojektet i Århus Vest kom ikke som ventet i gang i 2003. Undervisningsopgaver og udlejning af mosteri, kompostkværn og mindre salg af kompostudstyr gav kun beskedne indtægter.

 

Projektstyring og foreningsaktiviteter

Styregruppen for grøn guide nord er endnu ikke helt stabiliseret og er ikke tilfredsstillende funderet i området. Styregruppen er sammensat af repræsentanter fra områdets 3 grønne foreninger og 8 fællesråd, men kun halvdelen af fællesrådene er repræsenteret. De to grønne foreninger i hhv. Lystrup og Vejlby-Risskov er de bærende og har i 2003 udvist stor aktivitet med mange fine projekter. Miljøgruppen 8520 (Lystrup) har således afholdt høring om områdets kommende engsø, afholdt mostdag, elsparepærer-indsat i lokalt supermarked mv. Grøn Støtteforening i Vejlby-Risskov har taget initiativ til offentligt snegledebatmøde og med støtte fra Fællesrådet i Vejby-Risskov igangsat initiativer for åbning af alternativ cykelstisti samt påbegyndt kortprojektet omkring lokale cykel- og gangstier. Grøn Støtteforening i Vejlby-Risskov har også indvilliget i at yde guideprojektet i Nord økonomisk støtte med en underskudsgaranti på 10.000 kr. i 2004 og 2005. Erik har været mere eller mindre engageret i alle projekterne.

 

Diverse opgaver

Orienterings- og debataften om Den Iberiske Skovsnegl arrangeret af den grønne guide og Grøn Støtteforening i Vejlby-Risskov på Risskov Bibliotek. 30 personer mødte op. Efterfølgende har foreningen rettet henvendelse til Kommunens naturforvaltning med ønske om mere information til haveejerne omkring løsninger på snegleproblemet. Naturforvaltningen har taget positiv imod henvendelsen og har på denne baggrund lovet at gøre en indsat. Koordinering med Sussie og Birtes indsats på området.

På foranledning af Kirsten Gad, Risskov har Grøn Støtteforening i Vejlby-Risskov stillet forslag om forbedring af stisystemet, der fungerer som servicevej for Århus Kommunale Værker (ÅKV) langs fjern-varmerørene fra Skejbyvej til Studstrupværket. Det er ønsket, at stisystemet skal lever op til de oprindelige intentioner i Lokalplanen om bl.a. at kunne bruges som en rekreativ cykelrute. Der er skabt god kontakt til ÅKV omkring sagen (det viste sig at vejkontoret jævnligt har fremført samme ønske overfor ÅKV uden held) samt til den ansvarlige rådmand Peter Thyssen, som bl.a. har været med på en cykeltur på stien. 

Guiden gik samtidig i gang med udarbejdelse af stikort med vandre- og cykelruter omkring Vejlby-Risskov, Skæring-Egå og Lystrup efter model fra tilsvarende kort i Beder-Malling. Projektet har betydet, at der også er etableret en god kontakt til kommunens vejkontor, som er i gang med en samlet cykelstiplanlægning og herunder en kortlægning af kommunens cykelstinet. Vejkontoret er i denne forbindelse interesserede i at få kendskab til lokale problemer og ideer vedr. cykelstier, hvilket kortprojektet bidrager med. 

 

Den traditionelle ”Store Mostdag” blev afholdt i efterårsferien på Risskov Bibliotek. På trods af et meget dårligt æbleår kom ca. 100 besøgende. Ditto arrangement i Lystrup og Hjortshøj.

Afslutning af bigårdsprojekt på Vejlby Lokalcenter. Se mere i afslutningsrapport (2001-2003).

Afrapportering af guideprojekt nord for de seneste 2½ år til Miljøstyrelsen.

Efteruddannelse: Natur & Teknik, Århus Dag og aftenseminarium. Ad hoc kursus vedr. Iberiske Snegle, Naturhistorisk Museum.

Guiden har produceret 3 nyhedsbreve for Grøn Guide Nord. Nyhedsbrevene udsendes til medlemmerne af de 3 grøn guide relaterede foreninger i Århus Nord, lokalpolitikere, pressen mv. Oplag 250.

Artikel til FO´s blad Nicolai, samt diverse omtaler i lokalaviserne. 

 

Henvendelser. I alt har omkring 100 personer besøgt guidens kontor på Vejlby Lokalcenter for at få miljøvejledning, hvoraf kom ca. halvdelen for at få ekstra affaldsposer til kommunens nye affaldssystem. Øvrige henvendelser har mest handlet om hjemmekompostering og der har været en del henvendelser fra studerende på gymnasier, tekniske skoler og folkeskoler vedr. rådgivning omkring miljøopgaver. 

 

Årsrapport for Grøn Guide Sussie Pagh, Århus Midtby

Projekt Pindsvin

Projekt Pindsvin er en 12 siders rapport som er udarbejdet i samarbejde med Naturhistorik Museum i Århus.  Projektet består af en lang række delprojekter. Det samlede projekt forventes at vare 3 år.  Projekt Pindsvin er et forskningsformidlingsprojekt, som består af to elementer, et formidlingselement og et forskningselement, hvor befolkningen og især børn og unge inddrages i vidensopsamling, og derigennem selv opnår viden og naturoplevelser.

Formidlingen i "Projekt pindsvin" er især rettet mod børn og unge med henblik på, at give dem natur-opleveler og interesse for dyrelivet i deres eget nærområde. Projektet vil via en hjemmeside og materialekasser med relevante spor af pindsvin, vejlede i enkle feltstudier af pindsvinet. Hjemmesiden vil være interaktiv, så børnene kan indtaste deres observationer, følger med i undersøgelsen og komme i dialog med projektlederen. 

Via hjemmesiden indrapporteres observationer om pindsvin og iberiske skovsnegle til brug for forskningsdelen. Det er hensigten at undersøges, om den massive forekomst af iberisk skovsnegl og bekæmpelsen af denne har indflydelse på pindsvinets overlevelse, fødegrundlag og kuldstørrelse. Desuden undersøges omfanget af andre dødsårsager hos pindsvin, som f.eks. trafikdrab, ulykker i haver, sygdomme, forekomst af sneglegifte mm.

Børn og unge er med deres observationer med til at samle data, der skal øge forståelsen for pindsvinets biologi og for de menneskeskabte problemer som dyr, der lever tæt på mennesker udsættes for og som ofte mere eller mindre tilsigtet koster dyrene livet.

I august og september 2003 foretog Naturhistorisk Museum en kortlægning af pindsvinets (Erinaceus europaeus) og den iberiske skovsnegls (Arion lusitanicus) udbredelse i Danmark. Undersøgelsen blev igangsat på baggrund af bekymring for pindsvinets trivsel i områder med mange iberisk skovsnegl, især i forhold til anvendelsen af sneglebekæmpelsesmidler. Resultaterne af undersøgelsen tyder ikke på, at pindsvinet for nuværende er fortrængt fra områder med iberisk skovsnegl, og der kunne dermed heller ikke påvises en bestandstruende fare som følge af anvendelsen af sneglebekæmpelsesmidler. Derimod blev der observeret signifikant færre pindsvineunger i haver med iberisk skovsnegl end i haver uden iberisk skovsnegl. Ser man udelukkende på haver med iberisk skovsnegl, blev der fundet signifikant flere syge og døde pindsvin i haver, hvor henvendelsen skete på baggrund af pindsvin i forhold til haver, hvor henvendelsen skete på baggrund af iberisk skovsnegl. Både med hensyn til registreringen af pindsvinekuld/unger og syge og døde pindsvin, kan de signifikante forskelle, som undersøgelsen afsløre, skyldes at haveejere med iberisk skovsnegl, for at komme sneglene til livs, rydder haven for kompostbunker og tæt buskads. I disse haver bliver der derfor skabt dårligere ynglebetingelser for pindsvin og syge og døde pindsvin vil ikke have tilbøjelighed til, at søge tilflugt hér. Man bør derfor være opmærksom på, at forekomsten af iberisk skovsnegl indirekte kan være med til at forringe levevilkårene for pindsvin og andre vilde dyr. Man bør desuden være opmærksom på, at der i denne undersøgelse er færre tilbagemeldinger af pindsvinekuld i forhold til en tidligere undersøgelse af pindsvinekuld i 1976/77, hvilket dog kan skyldes metodiske forskelle.                  

På baggrund af denne undersøgelse anbefales det:

•                    at man undersøger, i hvor høj grad haver med iberisk skovsnegl ryddes for kompost, kvas, bunddække mm. og i hvor høj grad, det er med til at forringe haven som levested for vilde dyr.

•                    at man undersøger, om pindsvinet er mindre talrigt i dag end tidligere og om der er sygdomme eller andre faktorer som påvirker pindsvinebestanden.

•                    at man får udarbejdet en standardiseret metode til vurdering af pindsvinebestanden, så det er muligt at følge pindsvinebestanden fremover.

•                    at man arbejder på at finde bekæmpelsesmetoder, som er effektive overfor den iberiske skovsnegl, og som ikke skader det øvrige dyreliv. Som det ser ud i øjeblikket er haveejerne overladt til sig selv med problemet og må derfor eksperimentere med mere eller mindre miljøvenlige metoder.

 

Mosaik-projektet

Projektet er udarbejdet over en ide fra kunstneren Christian Sonne om, at unge ved at anvende affaldsporcelæn og keramik til, at lave mosaikker af både skulle erhverve sig en social og miljømæssig bevidsthed.

Projekt Mosaik består af to delelementer. Dels et socialt element hvor børn og unge i Gellerup får mulighed for at arbejde sammen om et kunstprojekt, og dels et miljømæssigt aspekt, som skal sætte fokus på, hvor vigtigt det er at affald bliver sorteret og genbrugt. Affaldssorteringen er et særligt problem i Urbanområdet.

Projektet tager udgangspunkt i det nyetablerede Kontaktsted i Gellerup som drives af Socialcenter Vest og har som formål at modvirke den kriminalitet - og det misbrug, der ofte er en følgevirkning af, at børn og unge i alt for høj grad overlades til sig selv, men også lokale folkeskoler og beboerne i området involveres i projektet. Lokale ressourcepersoner motiveres til at medvirke i projektet, for at skabe voksenkontakt for de unge og lokal medejerskab til projektet. Det er meningen at de unge på Kontaktstedet under vejledning af en kunstner skal fremstille en stor vægmosaik af affaldsporcelæn. Kontaktstedet vil også komme til at fungere som base for netværksmøder og workshops for lærere og andre som er interesserede i at fremstille hverdagskunst af genbrugsmaterialer.

Mange af beboerne i Urbanområdet sorterer ikke affald, og gængse oplysningskampagner har hidtil slået fejl. Projektet ønsker at sætte fokus på affaldsområdet på en sjov og kreativ måde og afsluttes med en konkurrence og et genbrugsmarked i området.

 

Diverse:

To videnskabelige artikler om snegle og resultaterne af undersøgelserne i Århus Syd i samarbejde med Birte Buhl. Artikel 1: Bekæmpelse af iberisk skovsnegl Arion lusitanicus med biocider og afskrækningsmidler – et pilotprojekt. Artikel 2: Bekæmpelse af iberiske skovsnegl Arion lusitanicus med fælder.

Artikel  i Nicolai årg. 11 nr. 1 februar 2003 om bydyr , om  forfordeling af nogle dyr frem for andre og om antropomorfi (at tillægge menneskelige egenskaber) .

Foredrag om økologisk havebrug for kolonihaveforening man d. 3.marts.

Artikel  i Nicolai årg. 11 nr. 2 april  2003 om dræbersnegleprojekt.

Foredrag  på Naturhistorisk Museum d. 2 april kl. 10-13.00 om iberiske skovsnegle og resultaterne af undersøgelsen i Århus Syd. Sammen med Birte Buhl.

Rundvisning i den Hængende Have d. 3 april for 15 kommende viceværter fra Ålborg besøgte haven.

Undervisning om Allergifremkaldende stoffer d. 10. april for flygtninge og indvandrere på sprogcentret.

Fuchsia-udstilling i den Hængende Have. Der kom 103 besøgende lørdag og 225 om søndagen for at nyde udstillingen.

Udstilling om iberiske skovsnegle og pindsvin hos Kolonihaveforbundet .

Kulturnat d. 10  oktober  ”Mød mystiske væsner fra underverdenen”. Temaet var energiforbrug som de besøgende ca. 150 fik foldere og opgaver om.