Hvilken by og bugt ønsker vi?

Hvilken by og bugt ønsker vi?

Borgernes og politikernes konference 17. januar 2023 kl. 19-22 i Rådhussalen

Aarhus som grøn, bæredygtig by: Hvilken by og bugt ønsker vi og hvordan passer havnen ind i de visioner?

Nedennævnte organisationer ønskede et nyt udgangspunkt for drøftelsen af planerne om en udvidelse af Aarhus Havn. Kommunen havde afholdt to konferencer, hvor sagens emner blev belyst hovedsageligt ud fra havnens verden. Derfor inviterede organisationerne nu til en visionskonference, hvor byen, borgerne og politikerne var i fokus. De havde stor forståelse for, at det er en svær beslutning at træffe for byrådet, da et så stort projekt har påvirkninger, som rækker langt ud over at dække et ønske om mere containerkapacitet på havnen. Derfor ønskede de at sikre, at sagen blev grundigt og tilstrækkeligt oplyst og debatteret sammen med politikerne.

Hvorfor var der brug for en konference mere?

De mente at en byrådsbeslutning på daværende tidspunkt ikke hvilede på et solidt og legitimt vidensgrundlag:

1. Den negative påvirkning af klimaet var ikke tilstrækkeligt belyst

2. Skaderne på havmiljøet blev vurderet langt større end de foreløbige analyser viste

3. Havneudvidelsen ville for altid reducere byens herlighedsværdi og attraktivitet

4. De økonomiske analyser bag havneudvidelsen var mangelfulde

5. Den demokratiske proces havde ikke givet så stor en beslutning tilstrækkelig demokratisk legitimitet

De ville på konferencen kaste et kritisk blik på disse fem temaer og samtidig opfordre Byrådet til at udsætte den endelige beslutning til det hele er tilstrækkeligt og ordentligt belyst. En lokalplan med så indgribende og blivende effekt på bl.a. byens identitet, økonomi, klimaet, havmiljøet, transportmønstre og attraktivitet kaldte på en bredere og dybere analyse, før Byrådet kunne træffe en beslutning. En beslutning om en havneudvidelse burde hvile på et solidt, uvildigt og fuldt oplyst vidensgrundlag samt en transparent og ordentlig demokratisk proces. Det ville skabe tillid til beslutningsgrundlaget og sikre en legitim beslutning.

De bakkede op om en velfungerende Aarhus Havn, men så projektet ud fra en bred vifte af perspektiver og ønskede at lade fælles værdier og visioner for byen og bugten styre, hvordan havnens udvikling skulle ske. De ønskede samtidig på konferencen en direkte dialog mellem befolkningen og politikerne i en sag, som så afgørende ville påvirke hele Aarhus’ fremtid på alle vigtige parametre.

Endelig insisterede de på at skærpe dagsordenen om de meget alvorlige globale klima- og biodiversitetskriser, som var presserende. De inviterede hele byrådet til konferencen kl. 19-22, med åbne dialogstande fra kl. 18.30-19.00 og i pausen. Konferencen gav en bred kreds af byrådets politikere og borgerne mulighed for at få mere viden, komme i dialog og drøfte de svære emner på et mere samskabende niveau end tidligere møder.

Konferencen blev ledet af moderator Paul Natorp fra Sager der Samler. Rammerne blev sat, så politikerne trygt kunne møde op. Programmet blev afviklet ud fra følgende dogmer om at skabe fælles læring og debat i et tillidsskabende rum:

- Præsentere de kritiske udfordringer ved en havneudvidelse

- Skabe overblik over, hvilke vedtagne politikker og planer, der er i spil og bør respekteres

- Præsentere og drøfte ’havnens værdiskabelse for byen’ i forhold til byens overordnede økonomi på både kort og på længere sigt

- Adressere de demokratiske udfordringer i den igangværende ”udvidede borgerinddragelsesproces”

- Lade byrådspolitikerne og de politiske partier komme til orde for at drøfte fordele, ulemper,

muligheder og visioner

- Give borgerne mulighed for at komme direkte til orde og høre, hvad politikerne mener

- Præsentere mulighederne i at gentænke processen på en demokratisk visionær måde, ved at bygge på det analysearbejde, der allerede er lavet, og skabe det, der mangler

 

Sager der Samler

Foreningen Beskyt Aarhusbugten

Foreningen Det fælles Bedste

Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd

Fællesrådet for Aarhus Ø og de bynære havnearealer

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Sportsfiskerforbund

Den Grønne Ungdomsbevægelse i Aarhus

Doughnut-gruppen

Højbjerg, Holme og Skåde Fællesråd

Midtbyens Fællesråd