Politik vedr. mobning og chikane

FO-Aarhus’, daghøjskolen Gimles og Fonden Ryesgade 7’s

politik om håndtering af mobning og chikane

 

Hos FO-Aarhus, Gimle og Fonden ønsker vi en sund og attraktiv arbejdsplads, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Vi arbejder kontinuerligt på at fremme et godt arbejdsmiljø, hvor man som medarbejder kan forvente at blive behandlet ordentligt og respektfuldt – af både ledelse og kollegaer. At vi arbejder med at fremme et godt arbejdsmiljø betyder blandt andet øget fokus og en fortløbende indsats i forhold til mobning og chikane.

FO-Aarhus, Gimle og Fonden lægger vægt på, at der i hele organisationen iværksættes en samlet indsats i forhold til at forebygge og håndtere mobning og chikane. Målet med nærværende politik er at sætte en klar og tydelig ramme for, hvordan vi behandler hinanden og derigennem skabe åbenhed omkring mobning og chikane og faste retningslinjer for håndtering heraf.  

Nærværende politik om psykisk arbejdsmiljø hviler på følgende grundlæggende holdninger:

Det accepteres ikke, at ansatte udsættes for mobning eller chikane i forbindelse med udøvelse af deres arbejde

  • Mobning og chikane er ikke den krænkedes problem. Det er virksomhedens udfordring, som der skal tages hånd om

  • Mobning og chikane er medvirkende til et dårligt arbejdsmiljø og er i strid med arbejdsmiljøloven, hvorfor arbejdspladsen er forpligtet til at håndtere dette

  • Der er tale om mobning og chikane, hvis en ansat oplever at være udsat for mobning eller chikane. En handling kan derfor godt være mobning eller chikane, selvom den, der er medvirkende hertil, ikke har haft et bevidst ønske om at krænke

Alle i organisationen – både ledere og medarbejdere – har en fælles opgave med at skabe og opretholde rammerne for et godt psykisk arbejdsmiljø. På arbejdspladsen bør man kontinuerligt arbejde med at udvikle eller fastholde en kultur med normer og værdier, som aktivt modvirker mobning og chikane.

Nærværende politik finder endvidere anvendelse, for så vidt angår FO-Aarhus’, Gimles og Fondens kunder, samarbejdspartnere og andre personer, som måtte være tilknyttet virksomheden. 

Mobning og chikane er ikke et tabu. Hvis der er svært at tale konstruktivt om mobning og chikane, er det også svært at gøre noget ved det!

 

Definitioner

- Der er tale om mobning, når en person udsætter en anden person for krænkende handlinger eller udtalelser, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.

- Der er særligt tale om mobning, når den person, som det går ud over, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt, eller der foreligger et afhængigheds- eller over-/underordnelsesforhold.  

- Der er tale om seksuel chikane, når en person udsætter en anden person for uønskede handlinger/ytringer af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende.

- Begrebet chikane dækker over mere end seksuel chikane. Der kan også være tale om chikane i forhold til eksempelvis køn, etnisk baggrund eller religiøs overbevisning.

 

Forebyggelse af mobning og chikane

Alle ansatte i organisationen – både medarbejdere og ledere – skal være opmærksomme på og medvirke til at forebygge uacceptabel adfærd på arbejdspladsen. Et væsentligt element i at forebygge mobning og chikane er at være opmærksom på, at omgangstonen og behandlingen af alle ansatte – også medarbejderne imellem – er ordentlig.  

Såfremt du som ansat i FO-Aarhus, Gimle og Fonden er vidne til dårlig omgangstone eller upassende adfærd, forventes du at tage ansvar ved:

I situationen at gøre opmærksom på, at adfærden ikke opleves som passende – og/eller

  • Efterfølgende at konfrontere den eller de pågældende personer med, at du oplevede situationen som upassende

  • Hvis du føler dig utryg ved at tage den direkte konfrontation selv, opfordres du til – eventuelt sammen med en betroet kollega at gå til en leder og gøre opmærksom på problemstillingen

  • For at undgå, at en sådan situation udvikler sig til sladder på gangene, bør emnet ikke blive et samtaleemne i kaffekøkkenet, men derimod noget der bringes videre på ordentlig vis. Alternativt kan det udvikle sig til mobning af den anden part

Håndtering af mobning og chikane

Hvis du selv er udsat for mobning eller chikane, ønsker ledelsen, at du benytter dig af følgende procedure:

- Sig fra, hvis du er i stand til det

  • - Alliér dig med en, du føler dig fortrolig med, f.eks. en kollega, en leder eller lignende og kortlæg forløbet

  • - Og orienter ledelsen/bestyrelsen så hurtigt som muligt enten mundtligt eller skriftligt. Hvis du foretrækker at gøre det mundtligt, kan der efterfølgende udarbejdes et referat, som du bedes godkende, så forløbet bliver korrekt gengivet

Når ledelsen/bestyrelsen bliver orienteret om, at en medarbejder føler sig dårligt behandlet, tages det alvorligt.  

Det er endvidere i alle parters interesse at skride frem med fornøden diskretion for at beskytte alle involveredes værdighed og privatliv. Der vil og må derfor ikke videregives oplysninger om den krænkedes sag til personer, som ikke er involveret i sagen.

Ledelsen/bestyrelsen tager herefter ansvar for at undersøge sagen og uden unødigt ophold.  

Alle relevante parter vil blive inddraget i forløbet. Ledelsen/bestyrelsen er klar over, at det kun er naturligt, at der er forskellige opfattelser af en sag eller en konflikt, og formålet er ikke at udnævne syndebukke, men at få løst konflikterne på en god og effektiv måde.

Hvis det findes nødvendigt, kan der tilknyttes ekstern bistand og tilbydes rådgivning, mægling og støtte. 

I tilfælde af mobning eller chikane vil ledelsen/bestyrelsen tage passende skridt over for den, som krænker. I forlængelse heraf skal det anføres, at mobning og chikane ikke tolereres og kan få ansættelsesretlige konsekvenser i form af blandt andet en advarsel, opsigelse og i særligt grove tilfælde bortvisning.

Vi er klar over, at det kan være vanskeligt at tale om mobning og chikane, men FO-Aarhus, Gimle og Fonden er af den opfattelse, at ingen ansatte eller andre personer tilknyttet virksomheden skal udsættes herfor.  

Det er således altid legitimt at tage problemer om mobning og chikane op – både for ledere og medarbejdere.

Se desuden: Aarhus mod Sexisme

Udarbejdet nov. 2020