Projekt Jobudvikling

Af PLS Consult

Projekt Jobudvikling: et projekt i samarbejde med FO-Aarhus
 

1.1. Evalueringens baggrund og formål
PLS Consult præsenterer i denne rapport en evaluering af "Projekt Jobudvikling".
Evalueringen er gennemført for Udviklingscenter for Beskæftigelse på Særlige Vilkår og Dobbelt Netværk, Region Århus Amt i perioden juni til august 1998.

Projekt Jobudvikling er et pilotprojekt, som er ideudviklet og iværksat af førtidspensionist Lotte Louise Nielsen. Projektets formål er at integrere førtidspensionister med resterhvervsevne på arbejdsmarkedet i ordinære jobs, men på nedsat tid. Projektet blev igangsat pr. 1/9 1997 efter 1 års projektudvikling og afsluttedes d. 31/5 1998.

Evalueringen har overordnet følgende formål:
At kortlægge og beskrive de barrierer der kan være i forbindelse med integration af førtidspensionister med resterhvervsevne på arbejdsmarkedet.
For det første belyses barrierer hos førtidspensionisten selv, det være sig personlige, fysiske, psykiske og økonomiske barrierer. For det andet belyses det, hvorvidt der er økonomiske og driftsmæssige barrierer hos arbejdsgiverne eller sociale barrierer hos kolleger på arbejdspladsen. For det tredje analyseres det, om der kan identificeres svage sider ved den måde, projektet har været organiseret på herunder visitationsprocessen, indholdet af afklaringskurset, udslusningen på arbejdsmarkedet samt mange andre elementer i projektet.

At give vurderinger og anbefalinger til hvorledes integrationen af førtidspensionister med resterhvervsevne på arbejdsmarkedet bedst muligt kan organiseres i eventuelle fremtidige projekter af lignende karakter.
PLS Consult vil herunder give en række anbefalinger til at organisere integrationen af førtidspensionister, anbefalinger, der bygger på de positive såvel som de negative erfaringer, der kan uddrages af Projekt Jobudvikling.

1.2. Evalueringens datagrundlag
Undersøgelsen er baseret på telefoninterviews, der er gennemført på grundlag af et spørgeskema.

De anvendte spørgeskemaer har både omfattet spørgsmål med faste svarkategorier og åbne spørgsmål, hvor respondenterne har kunnet give uddybende kommentarer.

Der er gennemført telefoninterview blandt følgende grupper:

Kursisterne der deltog i projektet
Arbejdsgiverne
Kolleger/tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne
Telefoninterviewene blev gennemført på grundlag af spørgeskemaer udformet af PLS Consult til henholdsvis kursister, arbejdsgivere og kolleger/tillidsfolk på arbejdspladsen.

Tabel 1.1 nedenfor viser antal kontaktede respondenter og antal gennemførte telefoninterviews.

Telefominterviewundersøgelsens svarprocenter
Tabel 1.1

 

 Antal kontaktede

 Antal gennemførteinterviews

Svarprocent 

 Kursister

 52

 38

 73%

 Arbejdsgivere

 29

 28

 97%

 Kolleger/tillidsrepræsentanter

 20

 9

 45%

 Total

 101

 74

 73%

PLS Consult har således gennemført i alt 74 telefoninterviews blandt personer, som har været involveret i Projekt Jobudvikling. Der er opnået en samlet svarprocent på 73%, hvilket må betegnes som tilfredsstillende. Den forholdsvis moderate svarprocent på 45 % blandt kolleger/tillidsrepræsentanter skyldes, at det i en del tilfælde, på grund af virksomhedens begrænsede størrelse, ikke var relevant at gennemføre interview. I mindre virksomheder har arbejdsgiveren været så "tæt på" førtidspensionisten på arbejdspladsen, at interview blandt kolleger ville have haft begrænset relevans.

1.3. Rapportens opbygning
I afsnit 2 præsenteres evalueringens overordnede konklusioner og anbefalinger samt et resume af evalueringens hovedresultater.

Afsnit 3 indeholder en kort beskrivelse af Projekt Jobudvikling herunder dets finansiering, indhold og tilrettelæggelse.

Den resterende del af rapporten indeholder selve evalueringens præsentation og analyse af undersøgelsens data. Rapporten er opbygget således, at den er opdelt efter hovedfaserne i det forløb, førtidspensionisten gennemgår.

Afsnit 4 behandler projektets information og rekruttering, herunder hvorledes førtidspensionisterne vurderer den information, de på forhånd fik om projektet og hvilke forventninger, de knyttede til det. Ligeledes behandles førtidspensionistens vurdering af visitationssamtalens tilrettelæggelse og forløb. Afsnit 4 omfatter også arbejdsgivernes vurdering af projektets informationsaktiviteter.

Afsnit 5 behandler projektets afklaringskursus. Der fokuseres herunder på kursisternes vurdering af undervisningens indhold, tilrettelæggelse og kvalitet. Ligeledes behandles kursisternes vurdering af jobformidlingens kvalitet.
Afsnit 5 belyser også arbejdsgivernes vurdering af relevansen af kursusdelens indhold, og den forberedelse Projekt Jobudvikling i øvrigt har givet kursisterne.

Afsnit 6 belyser selve jobformidlingen, herunder hvorledes henholdsvis kursister og arbejdsgivere vurderer jobkonsulentens arbejde samt de øvrige faktorer, der er af betydning for en vellykket opstart af et praktikophold.

Afsnit 7 fokuserer på forløbet af praktikperioden baseret på vurderinger fra henholdsvis kursister og arbejdsgivere. Det analyseres herunder hvilke årsager, der har været til evt. afbrudte praktikforløb samt hvilke faktorer, der er væsentlige for et vellykket praktikforløb.

I afsnit 8 analyseres de privatøkonomiske konsekvenser ved førtidspensionisters delvise beskæftigelse. Der redegøres først for den relevante lovgivning, og herefter opstilles diverse beregningseksempler.


Uddrag fra Nyhedsbrevet DOBBELT NETVÆRK No 7. Årgang 2:
Projektet har været bygget op omkring følgende forløb:
Visitationssamtaler og rekruttering, 6 ugers afklaringskursus ( 20-25 timer ugentligt), 12 ugers ulønnet virksomhedspraktik og ordinært arbejde på nedsat tid.

Konklusion:
Cirka halvdelen af de kursister, som gennemførte praktikforløbet, har efterfølgende fået ansættelse på praktikstedet. Den anden halvdel har angiveligt via praktikforløbet fået afklaret, at de ikke kan leve op til arbejdets faglige eller fysiske krav. Et meget væsentligt element for et vellykket praktikforløb har været, at både arbejdsgiveren og kursisten forinden informeres tilstrækkeligt om, hvad de kan forvente af hinanden.

Stort set ingen af kursisterne har haft betænkeligheder med hensyn til økonomien ved at søge optagelse på projektet og efterfølgende ordinært arbejde. Rapporten konkluderer da også, at der for førtidspensionister generelt vil være en økonomisk gevinst ved at opnå en arbejdsindtægt.

Langt hovedparten af arbejdsgiverne har været positivt indstillet overfor ideen i projektet og har ikke haft betænkeligheder ved at medvirke som arbejdsplads. Arbejdsgiverne peger dog på følgende barrierer for at integrere førtidspensionister på arbejdsmarkedet:

Førtidspensionisternes fysiske begrænsninger

  • at førtidspensionisterne er for dårligt forberedt på mødet med arbejdsmarkedet og den specifikke virksomhed
  • at arbejdsgivere får for lidt information om, hvad førtidspensionisten magter
  • manglende forberedelse og for hos medarbejdere

Rapporten går i øvrigt mere detaljeret til værks omkring de erfaringer, man har gjort sig i projektet. Både UdviklingsCenter, beskæftigelse på særlige vilkår og Dobbelt Netværk håber, at erfaringerne med Projekt Jobudvikling kan danne grobund for lignende initiativer til at skaffe førtidspensionister med resterhvervsevne i arbejde

Evaluering af Projekt Jobudvikling af PLS Consult