Vedtægter

FO-Aarhus' vedtægter MARTS 2015

1. Navn og hjemsted

2. Formål

3. Medlemmer

4. Kapitalforhold

5. Foreningens øverste myndighed, genralforsamlinger

6. Ekstraordinære generalforsamlinger

7. Ledelse

8. Skoleleder

9. Tegningsregel

10. Regnskab, regnskabsår og revision

11. Vedtægtsændringer

12. Opløsning

§ 1. NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er "FO-Aarhus".
Hjemsted er Aarhus Kommune

§ 2. FORMÅL
Foreningen er almennyttig, og foreningens formål er at udbrede folkeoplysning indenfor økonomiske, politiske, sociale og kulturelle emner, samt at arbejde for de idealer, FN står for: Fred, tolerance, mellemfolkelig forståelse og internationalt samarbejde.

Foreningens formål søges bl.a. opnået gennem:

 1. På lokalt plan at oprette aktiviteter med støtte i folkeoplysningsloven samt andre aktiviteter, der opfylder formålet, herunder tilrettelæggelse af udvekslingsrejser, kulturelle arrangementer m.v.
 2. Samarbejde med andre folkeoplysende og kulturelle organisationer. 

Foreningen er medlem af landsforbundet FORA.

§ 3. MEDLEMMER
Som medlem kan optages enhver.
Bestyrelsen kan dog kan nægte optagelse, såfremt bestyrelsen skønner, at den pågældende ikke vil kunne tilslutte sig foreningens formål.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke loyalt forfølger foreningens formål, eller som ikke har betalt kontingent.
 
§ 4. KAPITALFORHOLD
Foreningens kapitalgrundlag består i indtægter i form af tilskud i henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning m.v. (folkeoplysningsloven) og tilsvarende lovgivning, tillige med betalinger fra medlemmerne og øvrige indtægter, herunder især kursusafgifter.

Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor lovens rammer.

Foreningens egenkapital består af de midler, der endnu ikke er anvendt til opfyldelse af formålet og foreningens drift.

Denne kapital skal anbringes således, at værdierne i videst muligt omfang bevares og kan anbringes i pengeinstitutter, i værdipapirer, i fast ejendom eller på anden måde, der efter bestyrelsens skøn er forsvarligt og således, at der ikke pådrages unødige risici herved.
 
§ 5. FORENINGENS ØVERSTE MYNDIGHED, GENERAL FORSAMLINGER
Foreningens øverste myndighed er en årlig generalforsamling, der afholdes i marts måned.
Generalforsamlingen er endvidere støttekreds for Daghøjskolen GIMLE
Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt og med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning, herunder fremlæggelse af skriftlig beretning fra administrationen
 3. Skolelederens beretning
 4. Beretning fra det under § 7 nævnte møde ved de nyvalgte projektledere/lærerrepræsentanter/ aftenskolerepræsentanter.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. På generalforsamlingen fremlægges inden godkendelse af regnskabet de kritiske regnskabskontrollanters eventuelle bemærkninger.
 6. Indkomne forslag, der er fremsendt til bestyrelsen senest den 15. februar.
 7. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer. 6 medlemmer der sidder 2 år ad gangen og formanden, der sidder et år ad gangen. De 3 af de 6 medlemmer vælges i lige år, de andre 3 i ulige år.  
 8. Valg af 2 suppleanter. Såfremt der ikke på generalforsamlingen kan vælges tilstrækkelige antal medlemmer eller suppleanter til bestyrelsen, kan bestyrelsen vælge op til 2 personer imellem de ordinære generalforsamlinger til disse poster.
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til Daghøjskolen Gimle i ulige år.
 10. Valg af 5 medlemmer til Fonden Ryesgade 7 i ulige år. 
 11. Evt. andre personvalg. 
 12. Fastsættelse af kontingent for indeværende år. 
 13. Valg af revisor. D
 14. Valg af 2 kritiske regnskabskontrollanter med regnskabsmæssigt kendskab, der ikke må sidde i bestyrelsen.
 15. Debat om fremtidig virksomhed.
 16. Eventuelt

§ 6. EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER:
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10% af medlemmerne, 4 medlemmer af bestyrelsen eller skolelederen kræver det.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 14 dage efter at krav herom er fremsat overfor skolelederen, der udsender indkaldelse med dagsorden med mindst 8 dages varsel.

Stemmeret på generalforsamlinger har ethvert fremmødt medlem, der kan afgive én stemme, såfremt medlemmet ikke er i restance med kontingent og for nye medlemmers vedkommende endvidere, at indmelding er sket inden 1. februar det pågældende år. Beslutninger træffes ved simpel flertal af de fremmødte.
 
§ 7. LEDELSE
Foreningen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer.

7 af bestyrelsens medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling af foreningens medlemmer.

4 af bestyrelsens øvrige medlemmer og en suppleant for hver personalerepræsentant vælges for ét år ad gangen og vælges på følgende måde:

 1. Ét medlem vælges af og blandt fastansatte, administrative medarbejdere tilknyttet FO-Aarhus. Medlemmet vælges på et møde i februar indkaldt med 14 dages varsel af administrationens repræsentant i bestyrelsen.
 2. Ét medlem vælges af og blandt FO-Aarhus' lærer, aflønnet efter folkeoplysningsloven. Medlemmer vælges på et møde, der afholdes i februar. Mødet indkaldes af lærernes bestyrelsesmedlem med 14 dages varsel. Stemmeberettiget på mødet er lærere, der underviser i indeværende år eller har undervist i foregående år. Lærere, der er stemmeberettigede i medfør af pkt. 3, har ikke stemmeret på dette møde.
 3. Ét medlem vælges af og blandt medarbejdere på FO-Aarhus egne projekter på et møde i februar. Mødet indkaldes med 14 dages varsel af projektrepræsentanten i bestyrelsen. Stemmeberettigede på dette møde er projektledere/lærere, som har været gennemgående på ét eller flere projekter i foregående regnskabsår. Gæstelærere er ikke valgberettigede i denne kategori.
 4. Ét medlem vælges af medlemmerne på generalforsamlingen i FO-Aarhus Aftenskoleklub. Medlemmet vælges på en generalforsamling, der afholdes i februar, og generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel. De stemmeberettigede på generalforsamlingen er fastsat i vedtægterne for FO-Aarhus Aftenskoleklub.

Bestyrelsen godkender efter indstilling fra administrationen lister over stemmeberettigede i hver kategori på første bestyrelsesmøde efter årsskiftet.

Hvis et af disse 4 medlemmer mister relationen til FO-Aarhus, udtræder vedkommende af bestyrelsen. Tvivlstilfælde afgøres af bestyrelsen.

Foreningens skoleleder har ret til at deltage i bestyrelsens møder med taleret men uden stemmeret.

Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, hvilket referat underskrives af de på mødet tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og referenten.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen kan indkalde rådgivere.

Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningen anvender modtagne tilskud og anviste lokaler m.v. i overensstemmelse med lov om støtte til folkeoplysning og for, at der føres fuldstændigt regnskab herfor.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens gæld. For bestyrelsesmedlemmer gælder i øvrigt Dansk Rets almindelige erstatningsregler, idet et bestyrelsesmedlem kan blive personligt erstatningsansvarlig, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes den pågældende som uagtsom eller forsætlig.

Bestyrelsen udarbejder hvert år inden den 15. december et budget.

Bestyrelsen indsender hvert år til de rette myndigheder ansøgninger vedr. midler under folkeoplysningsloven samt alle krævede oplysninger og dokumentation inden for de til enhver tid gældende tidsfrister. 

Bestyrelsen udpeger blandt foreningens medlemmer de stemmeberettigede delegerede til landsforbundet FORAs landsmøde.
 
§ 8. SKOLELEDER
Bestyrelsen ansætter en skoleleder, der med ansvar overfor bestyrelsen varetager foreningens daglige administrative og pædagogiske ledelse i henhold til de gældende regler og bestyrelsens anvisninger. Skolelederen iagttager herunder, at gældende regler for modtagne tilskud og anviste lokaler følges.

Skolelederen ansætter efter bestyrelsens godkendelse den nødvendige administrative og pædagogiske medhjælp.
 
§ 9. TEGNINGSREGEL
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og skolelederen i forening.
Ved fravær kan næstformand i stedet for formand og en af bestyrelsen konstitueret skoleleder for skoleleder tegne foreningen.
Bestyrelsen kan give bestyrelsesmedlemmer og ansatte fuldmagt til at disponere over giro- og bankkonti.
 
§ 10. REGNSKAB, REGNSKABSÅR OG REVISION
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en ordinær generalforsamling valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Regnskabet underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Årsregnskabet opgøres i overensstemmelse med årsregnskabsloven og lov om støtte til folkeoplysning og de i henhold hertil udstedte bekendtgørelser, cirkulærer og kommunale direktiver.
 
§ 11. VEDTÆGSTÆNDRINGER
Ændringer af foreningens vedtægter kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, såfremt forslag herom, med angivelse af foreslåede bestemmelser, er udsendt sammen med indkaldelsen.

Vedtagelsen forudsætter enten 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer eller almindeligt flertal på 2 efter hinanden følgende ordinære generalforsamlinger.

Umiddelbart efter vedtagelse af en vedtægtsændring indsendes de ændrede vedtægter til Århus Kommunes Fritids- og Kulturforvaltning til godkendelse.
 
§ 12. OPLØSNING
Foreningen kan opløses efter samme procedure, som gælder for vedtægtsændringer.

Foreningens kapital skal i tilfælde af opløsning indsættes på en til formålet oprettet bankkonto eller anbringes på anden forsvarlig måde i 5 år fra opløsningstidspunktet, i hvilken periode kredsen bag foreningen efter foreningens sidste bestyrelses beslutning kan anvende midlerne til genetablering af foreningen.

Såfremt genetablering ikke sker inden 5 år, tilfalder kapitalen efter forudgående godkendelse af Aarhus Kommune, landsforbundet FORA eller en anden forening, institution eller lignende, der har et formål, der i det væsentligste er tilsvarende FO-Aarhus eller i øvrigt formål indenfor folkeoplysningslovens område.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. april 1996,
ændret på foreningens ordinære generalforsamling den 19. marts 1997,
ændret på ekstraordinær generalforsamling 17. juni 1997, 
ændret på ordinær generalforsamling 21. marts 2001,
ændret på ordinær generalforsamling 18. marts 2004, 
ændret på ordinær generalforsamling 23. marts 2010,
ændret på ordinær generalforsamling 22. marts 2012
og ændret på ordinær generalforsamling 24. marts 2015.

Til toppen