Festival for børnerettigheder

Festival for børnerettigheder

1. juni kl. 10-17.00: Festival for børns rettigheder med fokus på mangfoldighed, individ og fællesskab. Arrangører: Århus Ungdommens Fællesråd, Pædagoguddannelsen i Aarhus VIA og Århus Forældreorganisation

Festival for børnerettigheder i Århus 2023 var en bydækkende festival, der havde til formål at øge børn og unges indsigt i egne rettigheder. Børn i Danmark skal kende deres rettigheder, og de skal bruge dem! Børn og unges kendskab til deres rettigheder skal sikre dem en god start på livet, høj livskvalitet og en tro på, at det betyder noget, hvad de tænker og mener. Børn og unge skal vide, at de har ret til at blive hørt og inddraget. Målet er, at de med denne bevidsthed også insisterer på at bruge deres rettigheder. På længere sigt vil det styrke vores demokrati og være med til at udfolde medborgerskabets store potentialer. Med en festival for børnerettigheder styrkes børnene og de unges oplevelse af at være del af et bredt funderet fællesskab med en afgørende fælles dagsorden.

 

Danmarks fremtidige pædagoger

Børns rettigheder er væsentlig del af det fundament, som vores institutioner for børn og unge står på i Danmark. Danmarks fremtidige pædagoger skal derfor – ligesom det gælder for børnene – ikke kun kunne børnekonventionen, de skal også omsætte den i hverdagen i deres arbejde. De skal være med til at sikre at børn og unge erfarer, at de har rettigheder, at de bliver inddraget og har indflydelse på det, der foregår omkring dem. Pædagoger er på denne måde nogle af de væsentligste ambassadørerne for børns rettigheder og dermed også altafgørende medspillere i den demokratiske dannelse. Et demokrati er kun et demokrati, når alles stemmer tæller – også børnenes.

 

Børne- og ungdomsforeninger

Børne- og ungdomsforeningerne i Aarhus skaber demokratisk engagement og uddanner børn og unge til aktivt medborgerskab og demokratisk deltagelse! En forening er et demokrati, hvor hvert medlem har en stemme. Her kan børn og unge deltage aktivt i et ”lille demokrati”. Gennem foreningernes aktiviteter lærer børn og unge at finde fælles løsninger, at argumentere og lytte til andres meninger. Med Festival for børns rettigheder kunne man vise børn og unge vej til det lokale foreningsliv. I Aarhus har vi en mangfoldighed, der udbyder en bred vifte af aktiviteter som rollespil, spejder, politisk ungdomsarbejde, lektiecafeer, sommerlejre og meget mere. Der er helt sikkert noget for alle børn, men ikke alle børn ved at der findes et foreningsfællesskab for dem. 

Igennem samarbejdet om Festival for børns rettigheder fik de studerende også indblik i, hvor givtigt det er at være del af en ungdomsforening, både for dem selv - men i høj grad også for vores by Aarhus.   

 

Særligt for 2023

• Hovedbegreberne i projektet på 1. semester på pædagoguddannelsen er mangfoldighed, individ og fællesskab. De satte derfor fokus på netop de temaer i børnekonventionen. 

• Bæredygtighed var en del af de studerendes brug af materialer. 

• De studerende mødte kunstnerne inden afviklingen af deres workshop. Det var en væsentlig del af læreprocessen at de studerende fik mulighed for at møde kunstnere, som har erfaring med planlægning og tilrettelæggelse af workshops for børn ud fra kunstens præmisser og æstetiske erfaringer.

 

Arrangementet

• Over 200 studerende fra VIA pædagoguddannelsen i Aarhus afholdt workshops og aktiviteter på dagen.

• Lokale foreninger var med så børn og unge kunne møde foreningerne og selv på sigt få lyst til at blive aktive i foreningsarbejde i Aarhus.

• En række århusianske kunstnere koblede kunst og børnerettigheder ud fra specialtilrettelagte kunstnerisk funderede workshops.

De satte fokus på, at børnerettighederne blev præsenteret gennem en aktiv læreproces, hvor børn og unge ikke blot fik præsenteret deres rettigheder, men prøvede at omsætte dem til noget der betyder noget for dem selv. Det handlede om at gøre børnerettighederne meningsfulde for børn og unge, der hvor de er. For at understøtte den aktive, involverende læring tilbød man en bred palet af muligheder for, at børn og unge i alle aldre og fra hele byen kunne lære om børns rettigheder. Dette skete gennem forskellige kunstneriske udtryk og kreative aktiviteter, leg, musik, quiz, konkurrencer, fællesspisning og meget andet.

 

Rettighedstema

De lagde op til at man lokalt på skoler, i klubber og i dagtilbud, i dagene op til begivenheden, kunne arbejde med børn og unges rettigheder som tema via et katalog med forslag til undervisningsmateriale, som den enkelte lærer eller pædagog kunne benytte sig af forud for festivalen.

 

Deltagende kunstnere, fagfolk, studerende og frivillige

Det var afgørende at studerende, kunstnere og foreningerne mødtes og lod sig inspirere af hinandens tilgang til arbejdet med børn og unge. På den måde var Festival for børnerettigheder også et udviklingsprojekt som i bred forstand udviklede tværfagligt samarbejde. De brugte lokale kunstnere og det var afgørende, at kunstnerne havde særligt kendskab til inddragelse af børn og unge i deres arbejde, og at de kunne relatere sig til arbejdet med børns rettigheder.

Undervisere og ca. 210 studerende fra pædagoguddannelsen på VIA brugte tid på uddannelsen til at forberede festivalen. På den måde fik de erfaring med, hvordan de som fremtidige pædagoger kan arbejde konkret med børn og unges rettigheder, og hvordan man kan tilrettelægge pædagogiske aktiviteter omkring væsentlige emner. På den måde blev de fremtidige pædagoger også selv rustet til i højere grad at sikre, at børns rettigheder kommer til udtryk i den pædagogiske hverdag, ved at have fokus på inddragelse af børn og unge ude i institutionerne, på skolerne og i alle de andre sammenhænge fremtidens pædagoger indgår. På den måde var Festival for børnerettigheder også et dannelsesprojekt i bred forstand.

Gennem mødet med foreninger blev børn og unge præsenteret for de muligheder for indflydelse som disse foreninger repræsenterer hver især. Det frivillige foreningsliv hører jo til som en af grundstenen i vores demokrati. Frivillige foreninger, der deltog, var f.eks. Børns Vilkår, Ungdommens Røde Kors Aarhus, Red Barnet Ungdom i Aarhus, Mødrehjælpen, Børne- og Ungebyrådet i Aarhus, KFUM & KFUK i Distrikt Aarhus, Bogspiloppen og gerne mange flere.

 

Målgruppe

Alder for deltagende børn: 3-18 år

Kl. 10.00-14.00 Børnehaver og børn i indskoling/SFO

Kl. 14.00-17.00 Udskoling, Fritidsklubber og ungdomsklubber. 

 

Deltagende institutioner og samarbejdspartnere:

Alle børnehaver, skoler, SFO'er og klubber i Aarhus Kommune blev inviteret.

Arrangementet blev afholdt på 5 matrikler f.eks. følgende:

1. Børnenes Jord, Thunøgade 2A.

Alder: børnehaver og 0-3 klasse i tidsrummet 10-14

2. Midtbyklubben, Nørre Alle 30 B.

Alder: fra 4. klasse- i tidsrummet 14-17

3. Klubben Holme Vestergård, Højbovej 9, Højbjerg.

Alder: børnehaver og 0-3 klasse i tidsrummet 10-14

Alder: 4. klasse- i tidsrummet 14-17

4. Institut for X – Xbox VIA på Godsbanen.

Alder børnehaver og 0-3 klasse i tidsrummet 10-14