Integrationsguide

Integrationsguide

- en række arrangementer i samarbejde med PS-gruppen

 

Gensidig kulturforståelse

Hensigten med temadagen var at få taget hul på en debat om integrationen af nydanskere på de enkelte arbejdspladser. Hvilken betydning kan kulturel forskellighed have for den daglige trivsel? Deltagerne indgik i dialog med hinanden ud fra et ønske om at skabe forståelse og respekt for hinandens forskelligheder i mødet på arbejdspladsen.

 

Arbejdslivsstafetten

Arrangementet var et af flere som DR afholdt for at skabe debat rundt om i Danmark, om globaliseringens indflydelse på arbejdslivet lokalt. Dette arrangement blev afholdt i Århus Vest, hvorfor fokus også var på, hvilken betydning globalisering har for etniske minoriteters muligheder på det danske arbejdsmarked. Deltagerne på dagen var blandet etnisk, kønsmæssigt og i forhold til position på arbejdsmarkedet. En del af debatten koncentrerede sig om, hvordan man bør bruge de ressourcer mangfoldighed i forhold til etnicitet og køn kan være i en globaliseret markedsøkonomi.

 

Gensidig kulturforståelse i føtex

Diskussion om kultur og mangfoldighed på arbejdspladsen. Hvordan sikres en arbejdspladskultur hvor der er plads til alle? Deltagerne gik i dialog om, hvordan man med kulturmødet på arbejdspladsen kan være med til at skabe integration.

 

Dialogmøde om somalisk kultur

Dialogmøde mellem somaliere og medarbejdere på HK Østjylland. En åben og ærlig debat om samspillet mellem somaliere og fagbevægelsen. Der blev gjort op med en masse fordomme fra begge sider. Med åbenhed blev der svaret på alle spørgsmål ud fra den enkeltes erfaringer. Mødet gav medarbejderne på HK et mere nuanceret billede af somaliere og omvendt fik somalierne god viden om hvad en fagbevægelse betyder for det danske arbejdsmarked.

 

Kulturforståelse og kommunikation

På dette dialogmøde blev der diskuteret hvordan man kan inddrage den kulturelle baggrund som en værdifuld bagage i stedet for at se baggrunden som en barriere. Dialogen foregik mellem aktive borgere med anden etnisk baggrund (ildsjæle) – herunder to specielt inviterede tyrkiske kvinder – og sagsbehandlere, jobkonsulenter og faglige konsulenter, der i det daglige er ’brobyggere’ mellem de ledige og arbejdsmarkedet,

 

Somalier og det danske arbejdsmarked

Et dialogmøde mellem somaliere og sagsbehandlere, jobkonsulenter og faglige konsulenter, der i det daglige er ’brobyggere’ mellem de ledige og arbejdsmarkedet. Med udgangspunkt i to somalieres personlige historie blev det diskuteret hvordan vi i Danmark kan blive bedre til at integrere somalierne på arbejdsmarkedet.

 

Dialogmøde om tyrkisk kultur

Dialogmøde mellem tyrkere og medarbejdere på HK Østjylland. På mødet blev det diskuteret hvordan man bedre kan integrere tyrkerne på arbejdsmarkedet og hvordan en fagbevægelse kan bidrage hertil.

 

Virksomhedsbesøg med kollegasnak

Hotel Scandic, Århus Vest

Hotel Radisson, Århus

Grundfos, Bjerringbro

Trykcentralen af 1969, Viby J

Kongsvang Erhvervsrengøring, Viby J

Wavin, Hammel

Danfoss, Viby J

Mærsk, København

På virksomhedsbesøgene var fokus på den konkrete arbejdsplads og de forventninger hhv. arbejdssted og de ledige havde til arbejdet. Fokus på kultur og dialogen om fordomme var mindre væsentlige, da man ved at fastholde et sådant fokus i henvendelsen til virksomhederne og i selve besøgende, kan komme til at fremstille gruppen som særlig problematisk og derved måske forstærke de forestillinger der måtte eksistere. Den gode dialog etableres og foregår, nemlig ved at man møder hinanden i et interessefællesskab, hvor den ene part er arbejdssted der har behov for nye medarbejdere/kolleger og ledige der gerne vil i gang på arbejdsmarkedet. I den dialog kan mange af de emner, hvor der må være forestillinger om modpartens intentioner og væremåde klares som almindeligheder, der skal afstemmes forventninger på.

Et af formålene med virksomhedsbesøgene var at de besøgende ledige fik mulighed for at tale med ansatte på virksomheden. Virksomhederne kunne dog kun give få medarbejdere fri i arbejdstiden til deltagelse i besøgene og vurderede at deres ansatte ikke ville deltage ud over almindelig arbejdstid. På alle virksomheder deltog dog både ledelse og ansatte i arrangementerne.

For at få etableret yderligere dialog, var medarbejdere på virksomhederne blevet informeret om, at de skulle stå til rådighed for spørgsmål, når gæsterne blev vist rundt. Virksomhedsbesøgene har været vellykkede idet ledige med minoritetsbaggrund fik en større indsigt i, hvilke krav der stilles på de aktuelle arbejdspladser og hvordan kulturen på arbejdspladsen er. De lediges forventninger til at kunne komme i betragtning til ledige stillinger blev forøget og enkelte kom i arbejde via de etablerede kontakter.

I mødet med medarbejder og ledelse på virksomheder er det blevet synligt for arbejdsstederne, at der er en stor gruppe af ledige med minoritetsbaggrund som udgør en arbejdskraftressource, der er motiverede for at komme ind på det danske arbejdsmarked. En interesse der naturligvis også er skærpet på arbejdspladser, hvor der aktuelt mangler arbejdskraft.

 

Anbefalinger til virksomhedsbesøg med dialog :

- Virksomhedsbesøg er en god form for etablering af dialog, hvis man vil bruge tid på det og involvere nogle medarbejder fra virksomheden – eksempelvis blot til at besvare spørgsmål under rundvisning

- Deltagere skal selv melde til og være motiverede

- Initiativtager skal præsentere deltagere som potentielle kommende medarbejdere

- Virksomheden skal møde deltagere som kommende medarbejdere og ikke som ’klienter’ der skal afsættes

- Lad være med at love at virksomheden ansætter deltagerne, det er viden om konkrete arbejdspladser og dialog der er første formål, der skal kvalificere de arbejdssøgende i deres jobsøgning

- Personer mødt med værdighed bliver bedre medarbejdere

 

Hvorfor er dialog vigtig?

Generelt har ovennævnte aktiviteter bragt forskellige mennesker sammen med det fokus at blive klogere på hinanden. Det overordnede tema har været arbejdspladsen, da det er der det naturlige møde ofte sker. Her mødes man som kolleger der skal udføre en arbejdsopgave inden for de samme rammer, hvorfor det er det primære formål og det den enkelte måles på. Der ud over er der sociale dimensioner i arbejdslivet og kollegialt samvær der gør, at det er vigtigt at turde stille spørgsmål til hinanden og svare åbent og ærligt og kunne sige fra, hvis man føler spørgsmålet er andre uvedkomne. Dialog er vigtig for at aflive myter om hinanden som personer og synliggøre, at alle er individer med forskellige historier, der ikke kan reduceres til repræsentanter for en kultur, hverken som dansker, somalier, tyrker, palæstinenser, tysker eller iraner. Kun ved respektfuld dialog mødes man som mennesker.