Sundheds temadag

Sundheds temadag 19. april om

Foreningernes rolle i fremtidens forebyggelse og sundhedsfremme

I samarbejde med Ældre Sagen, Sundhed og Omsorg og Frivillighedsrådet.

 

Forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering bliver stadig vigtigere elementer i sundhedspolitikken og som noget nyt giver kommunalreformen kommunerne et stort ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme. Kommunerne skal bl.a. udvikle en ny sundhedspolitik og den kommunale sundhedsindsats skal koordineres – f.eks. i form af sundhedscentre.

Formålet med dagen er at synliggøre ideer til, hvordan foreningsarbejdet kan udvikle sig

-              tilpasset de nye ældre og

-              i overensstemmelse med 3. magistrats sundhedspolitik

 

Mag. 3. Afdeling arbejder ud fra en sundhedsopfattelse, hvor sunde mennesker er kendetegnet ved at have ressourcer, som gør dem robuste over for livets tilskikkelser. Sunde mennesker oplever at være herre i eget liv og har livsmod, livsglæde og handlekraft. Vi forstår således sundhed som noget andet end blot at være fri for sygdom. Vi skelner mellem rask-syg modsætningen, som handler om kroppen og helbredet, og sund-usund modsætningen, der i højere grad handler om robusthed, ressourcer og sjæl. Sundhedsfremmearbejde er at arbejde for at styrke borgernes sundhed. Fokus er livet og måden livet leves på og borgernes egne ressourcer.

De frivillige foreninger er et middel til at arbejde sundhedsfremmende. Temadagen vil sætte fokus på, hvordan de frivillige foreninger og de kommunale sundhedsfremmekonsulenter kan samarbejde om det fremtidige sundhedsfremmende arbejde.

Overordnet set ønskes en vidensdeling og brobygning samt en opnåelse af en fælles forståelse af, hvad sundhed er. I den brede forståelse af sundhedsbegrebet er det at være frivillig og del af en frivillig forening netop sundhedsfremmende.

En fælles forståelse kan åbne for nye frivillighedsformer og nye frivillige arbejdsformer som f.eks. en projektorienteret tilgang til det at være frivillig og kan således være med til at skabe en større åbenhed og rummelighed.

Temadagen tog afsæt i et kursus fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde med overskriften ”Foreningernes rolle i fremtidens forebyggelse og sundhedsfremme” ved Lars Iversen, som er sociolog, dr. med. og partner i konsulentfirmaet Muusmann. Lars Iversen var gennemgående oplægsholder og tovholder på temadagen.

Indhold: Hvordan ser verdensbilledet ud med indførelsen af kommunalreformen og gennemførelsen af sundhedspolitikken? Hvilke udfordringer dette medfører for foreningerne?

• Hvilke fremtidsperspektiver tegner sig indenfor forebyggelse og sundhedsfremme?

• Hvilke indgange til forebyggelse og sundhedsfremme er foreningerne optaget af?

• Hvilke særlige potentialer og muligheder har de frivillige sociale organisationer at byde på?

• Hvilke nye tilbud og aktiviteter til borgerne kan foreningerne konkret bidrage med?

• Hvilke samarbejdsrelationer kan etableres til kommunerne og sundhedscentrene?

• Hvordan skal indsatsen og samarbejdet med kommunerne koordineres?

Målgruppen var frivillige og ansatte fra f.eks. Frivillighedsråd, foreninger, Brugerråd, Frivillighusene, konsulenter i Region Syd, Nord og Midt.