Sorgorlov til forældre

Ny lov pr. 1. jan. 2021 giver forældre ret til længere sorgorlov

Folketinget har vedtaget en lovændring, der udvider forældres fraværsret ved sorgorlov som følge af deres barns død.

Med den nye lov fortages der ændringer af en række arbejdsretlige love, herunder barselsloven, og herved får forældre ret til 26 ugers sorgorlov efter barnets død, hvis barnet er dødfødt eller dør, inden det er fyldt 18 år.

På nuværende tidspunkt har forældre alene mulighed for fravær i 14 uger, såfremt barnet er dødfødt, dør – eller bliver bortadopteret – inden den 32. uge efter fødslen. Det vil sige, at forældre, der mister et ældre barn, ikke har ret til fravær i forbindelse med barnets død.

Den nye lov udgør derfor en væsentlig ændring i forhold til forældres eksisterende ret til sorgorlov. Til de 26 ugers sorgorlov er der knyttet en ret til barselsdagpenge, forudsat at forældrene opfylder betingelserne for barselsdagpenge.

Endelig følger det af loven, at hvis en ansat vil udnytte retten til sorgorlov, skal pågældende uden ugrundet ophold underrette sin arbejdsgiver om orloven og dens længde.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2189