Politik vedr. etnisk ligestilling

FO-Aarhus og Daghøjskolen Gimles etniske ligestillingspolitik

 

FO-Aarhus og Daghøjskolen Gimle ønsker at sikre mangfoldighed på arbejdspladsen og lige muligheder uanset etnisk baggrund.

- Alle skal have ligeværdighed, lige muligheder og lige rettigheder i jobbet, uanset etnisk eller social oprindelse, køn, alder, politisk anskuelse, fysiske begrænsninger, religiøs eller seksuel orientering.

- Målet er et forholdsmæssigt antal flygtninge og indvandrere i virksomheden, der mindst svarer til  deres samlede andel af befolkningen, men en persons egnethed til at virke i en stilling vil udelukkende blive bedømt ud fra kvalifikationer og evne samt matchning/profil i den givne sammenhæng - altså ikke positiv særbehandling.

- Det, at medarbejderne er forskellige, ser vi som en ressource og en styrke for arbejdspladsen. Det gælder ikke kun det menneskelige aspekt, men i lige så høj grad det forretningsmæssige.

- En mangfoldig og rummelig arbejdsplads giver bedre dynamik og grundlag for at styrke fokus på helheden på arbejdspladsen. FO-Aarhus’ og Daghøjskolen Gimles serviceydelser skal gives til et multikulturelt samfund og ved at afspejle dette, sikres også bedre muligheder for at servicere borgerne bedst muligt.

- Det er vigtigt at kvalifikationer, som baseres på forskellige kulturelle tilgange, også inddrages og anvendes i forhold til medarbejdersammensætning og i virksomhedens arbejdsformer. En af metoderne til at opnå dette, er at medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk ansættes i mange forskellige stillingskategorier.

- Når der annonceres sørger FO-Aarhus og Daghøjskolen Gimle for at det af stillingsannoncer fremgår, at alle uanset køn, alder etnicitet osv. opfordres til at søge.

- Der er fokus på, at specielle kulturelle kompetencer kan tilføre arbejdspladsen nye muligheder og at disse f.eks. kan indgå i stillingsbeskrivelser og/eller jobprofiler.

- Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk vil på lige vilkår med alle andre få tilbudt uddannelses-, udviklings- og forfremmelsesmuligheder.

- Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, som har sprogvanskeligheder, vil som alle andre med sprogvanskeligheder få tilbudt hjælp og efteruddannelse (f.eks. mentorordning, FVU).

- Vi vil sikre kvalitet og fremme dialog i introduktionen af alle forskellige typer af medarbejdere.

- Vi ønsker at fastholde alle medarbejdere, både danskere og medarbejdere af anden etnisk herkomst. I vores arbejde tilstræber vi at møde alle med accept af forskelligheder.

- Vi  giver vores medarbejdere værktøjer til at håndtere mangfoldigheden f.eks. via orientering, debat, visionspapirer, formålsparagraf, som bl.a. lyder: ”…. at arbejde for de idealer, FN står for: fred, tolerance, mellemfolkelig forståelse og internationalt samarbejde” - det, som vi til daglig kalder ”FO-ånden”.

 

Se desuden beskrivelse af FO-Aarhus og Daghøjskolen Gimle som socialøkonomiske virksomheder på www.fo-byen.dk. En socialøkonomisk virksomhed er juridisk set som regel en fond eller en selvejende institution, hvis formål ikke er egen fortjeneste, skønt fortjeneste naturligvis er en forudsætning for at drive en virksomhed. Formålet består til gengæld i at gavne civilsamfundet og ikke mindst de svage og udsatte grupper i samfundet - eller med andre ord er målet at styrke den sociale økonomi og ikke den pengemæssige økonomi. Her er tjenesteydelser og vidensudveksling afgørende.