Bookmaker - fra idé til bog

Bookmaker - fra idé til bog  20.sep.-7.okt. 04

- i samarbejde med Kulturcenter HUSET  og Hovedbiblioteket i Århus.

 

Lyrik og fiktion. 20.-22. sept. og 22.-24. sept. kl. 17-22.00

At arbejde med noveller og digte handler i høj grad om at koncentrere sit stof. Om forskellige måder at gribe skrivningen an på - teknisk, praktisk, følelsesmæssigt - om inspiration, om det personlige i forhold til det private. Workshoppen bestod dels af teoretiske input til den ambitiøse, men endnu ikke finpudsede digter, dels af praktiske skriveøvelser, hvor der især blev arbejdet med balancen mellem form og indhold. Denne workshop var delt i to forløb, og der var separat tilmelding til henholdsvis et forløb med noveller (20-22/9) og et forløb med digte (22-24/9). Én dag blev de to hold slået sammen til en fælles skriveøvelse ved forfatter Vagn Steen. Senere på aftenen holdt Vagn Steen et foredrag. Undervisere: Steen Bach Christensen, forfatter. Linda Nørgaard, Undergrundsforlaget Lyrica. Vagn Steen, forfatter og medlem af Forfatterskolens bestyrelse. Vagn Steen har et varieret forfatterskab bag sig spændende fra konkretistiske digte til et stort egnshistorisk værk om Østjylland.

 

Skriv om dit liv. 27. sept. til 1. okt. kl. 17-22.00

Workshoppen henvendte sig til alle, der har lyst til at skrive personligt om indtryk, oplevelser og erfaringer - dels for at blive klogere på sig selv og det, der skete, og dels for at opleve glæden ved at fortælle en god historie. Forløbet var tilrettelagt som et inspirationskursus og sigtede mod at give gode svar på spørgsmålene: Hvordan får jeg begyndt? Hvordan bærer jeg mig ad? Hvordan kommer jeg videre selv? Kurset er bygget op over en række temaer, der fortrinsvis henter stof i barndommen. Læsning og tekstproduktion gik hånd i hånd, fordi der er så gode impulser i den vekselvirkning, og den forstærkes, når arbejdet kan foregå i en studiegruppe. Der blev taget udgangspunkt i deltagernes personlige fortællinger og der blev læst udvalgte eksempler på andres erindringer. Underviser: Christian Høgsberghar i mange år arbejdet med kreativ skrivning i folkeskolen og de sidste to år i voksenundervisningen under overskriften: Skriv om dit liv. Det er blevet lettere at udgive en bog i et lille oplag til en overkommelig pris. Har du skrevet en digtsamling, dine erindringer eller en kogebog, kan du få den trykt i 20 eller 1.000 eksemplarer uden at skulle igennem den etablerede forlagsverdens fintmaskede net. For dig, der har en bog i maven eller blot er interesseret i litteratur, gennemfører Kulturcenter HUSET projekt BookMaker.Gennem 3 workshops og 4 foredrag kan du her hente litterær inspiration til konkrete projekter og få viden om layout og forskellige muligheder indenfor tryk, bl.a. den nye teknik bag ”print on demand”. Hvilke konsekvenser har det, at det er blevet lettere at blive sin egen forlægger? BookMakersætter fokus på den nye situation - de muligheder, den indebærer, og de spørgsmål, der må stilles til den.

 

Fra krøllet skitsetil glittet papir.  4.-7. okt. kl. 17-22.00

I løbet af workshoppen lærte deltagerne om faldgruberne, smutvejene og de universelle regler for, hvordan man lavet et godt layout. De fik introduktion til forskellige computerprogrammer, som man kan bruge i sin layoutproces. Med udgangspunkt i deres egne ideer, fik de mulighed for at lave et værk helt færdigt. De skulle medbringe mindst en illustration eller billede, samt et stykke tekst. I forløbet blev der arbejdet meget praktisk på computer, mens der blev samlet inspiration fra den grafiske verden. Undervisere:  Kommuni-kationsrådgiver Sander Jensen, der til daglig arbejder med magasiner, websites og public relations for virksomheder og institutioner. Grafisk konsulent Ole Carlsen, Kulturcenter HUSET.

 

Den russiskesølvalder. 4. okt. kl. 19.00

Revolutionen i elfenbenstårnet: Mette Dalsgaard, forfatter. Den poetiske skaben er en dybt individuel, for ikke at sige ensom proces. Poesien er på én gang et eksklusivt og fælles menneskeligt anliggende; flygtig og evig - og potentielt farlig. Men hvad skal vi med “ismerne”, proklamationerne, klikerne, fejderne og alt det andet hurlumhej? Hvad skal vi med udenomsværkerne, når det dog er værkerne, det drejer sig om? Revolutionen i 1917 satte alting på spidsen. Kunst blev - helt bogstaveligt - et spørgsmål om liv og død. Ruslands erfaringer i det 20. århundrede er derfor en stadig udfordring til alle, som dyrker kunst og poesi. I deres lønkammer eller på parnasset... Foredraget er baseret på bogen “Lad os blive som solen. Den russiske sølvalder 1890-1917”, som udkom i 2002, samt på fortsættelsen: “Den tunge lyre. Ruslands emigrantlitteratur 1917-1985”, som udkommer i januar 2005.

 

Tastatur, ordbog ogmange konstruktioner. 22. sept. kl. 20.00

Vagn Steen, forfatter: Hvordan trækker en digter på mulighederne i hele tastaturet og mange specialordbøger? På særlige mini-ordudvalg for det enkelte digt eller digtsamling? På almindelig grammatik og særlige mini-grammatikker? På traditionel eller udvidet funktion? Har man teknikker der, fører til udvidelser af de fordomme, vi har om digte og åbner for nye former, koncepter, ideer, inspirationer? Hvor visuelt bevidst kan man gøre digtet på sin gode computer? Hvordan kan man graduere digterens egen personlige involvering i digtet? Om digte uden noget bagved -- men noget foran, nemlig en aktiv læser. Vagn Steen ser ikke konkretismen som en odsætning til traditionel lyrik, men som et vigtigt komplement, der kaster inspirerende sidelys på traditionen og åbner for en udvidet bevidsthed -- ja for en tekstrevolution. T

 

Erindring ogkreativitet. 15. sept. kl. 19.00

Majbritte Ulrikkeholm, forfatter, fortalte i dette foredrag om sit arbejde med erindrings-romanerne "Ind i min himmel", "Tilbage til Jorden" og "Breve fra Maria". Hun fortæller hvordan voldsomme og følelseskon-fronterende oplevelser kan transformeres til smukke eventyr gennem fortællingens magiske kraft. Fantasi, drøm og virkelighed smelter sammen i Ulrikkeholms univers, og grænsen mellem erindring og fiktion er flydende, og derfor bærer alle tre bøger betegnelsen “erindringsroman”.  Hun fortalte om at bruge sit eget liv som afsæt til fortællinger, om grænsen mellem terapi og fortællekunst og om den hårfine balance mellem åbenhed og selvudlevering.

 

Forlagsvirksomhed:etableret / alternativ. 28. sept. kl. 19.00

En ny teknik, “print on demand”, har gjort det muligt at lave et lille oplag af en bog til en overkommelig pris. Hvordan vil den nye teknik påvirke forlagsverdenen og bogmarkedet? Hvordan vil forlagene udnytte den nye teknik? Hvad gør en forfatter, som ikke slår igennem på et af de store forlag? Hvordan opfatter etablerede og alternative forlag hinanden - er der et samarbejde? I panelet sad forfatter og forlægger Steen Langstrup, som tidligere har udgivet på Gyldendal, men nu har startet sit eget forlag, og Linda Nørgaard, Undergrunds-forlaget Lyrica, der i 1998 udgav antologien “Staccato” med ikke udgivne digtere fra Århus. I efteråret 2004 udgives antologien “Allegro”, med digte af endnu et kuld  århusianske lyrikere. Den etablerede forlagsverden repræsenteres af forlægger Carsten Vengsgaard, forlaget Klim. Ordstyrer var Jeppe Ottow, formand for Poetklub Århus.

 

Poetry Slam. 7. okt. kl. 20.00

En festlig aften med Poetry Slam, som er en konkurrence i digtoplæsning, hvor publikum giver karakterer. Poetry Slam er importeret fra Chicago og tilsat et særligt “århusiansk autistisk” pointsystem. Bortset fra det gælder de internationale regler for Poetry Slam:

• Slammeren selv skal have skrevet slammet.

• Det kan handle om hvad som helst.

• Det må gerne oplæses.

• Musik, kostumer og rekvisitter må ikke anvendes.

• Slammet må højst vare 3 min. 10 sek.

Der trækkes ½ point fra for hver 10 sek. slammeren overskrider tiden. Konferencier, Jeppe Ottow, formand for Poetklub Århus. www.huset-aarhus.dk