Hvilken by og bugt ønsker vi?

06. jan 2023

Borgernes og politikernes konference: 17. januar 2023 kl. 19-22 i Rådhussalen. Aarhus som grøn, bæredygtig by: Hvilken by og bugt ønsker vi og hvordan passer havnen ind i de visioner?

Vi er en række organisationer, som ønsker et nyt udgangspunkt for drøftelsen af planerne om en udvidelse af Aarhus Havn. Kommunen har afholdt to konferencer, hvor sagens emner er belyst hovedsageligt ud fra havnens verden. Vi inviterer nu til en visionskonference, hvor byen, borgerne og politikerne er i fokus. Vi har stor forståelse for, at det bliver en svær beslutning at træffe for byrådet, da et så stort projekt har påvirkninger, som rækker langt ud over at dække et ønske om mere containerkapacitet på havnen. Derfor ønsker vi at sikre, at sagen bliver grundigt og tilstrækkeligt oplyst og debatteret sammen med politikerne.

 

Hvorfor har vi brug for en konference mere?

Vi mener en byrådsbeslutning på nuværende tidspunkt ikke hviler på et solidt og legitimt vidensgrundlag:

1. Den negative påvirkning af klimaet er ikke tilstrækkeligt belyst

2. Skaderne på havmiljøet vurderes langt større end de foreløbige analyser viser

3. Havneudvidelsen vil for altid reducere byens herlighedsværdi og attraktivitet

4. De økonomiske analyser bag havneudvidelsen er mangelfulde

5. Den demokratiske proces har ikke givet så stor en beslutning tilstrækkelig demokratisk legitimitet

 

Vi vil på konferencen kaste et kritisk blik på disse fem temaer og samtidig opfordre Byrådet til at udsætte den endelige beslutning til det hele er tilstrækkeligt og ordentligt belyst. En lokalplan med så indgribende og blivende effekt på bl.a. byens identitet, økonomi, klimaet, havmiljøet, transportmønstre og attraktivitet kalder på en bredere og dybere analyse, før Byrådet kan træffe en beslutning. En beslutning om en havneudvidelse bør hvile på et solidt, uvildigt og fuldt oplyst vidensgrundlag samt en transparent og ordentlig demokratisk proces. Det vil skabe tillid til beslutningsgrundlaget og sikre en legitim beslutning.

Vi bakker op om en velfungerende Aarhus Havn, men vi ser projektet ud fra en bred vifte af perspektiver og ønsker at lade fælles værdier og visioner for byen og bugten styre, hvordan havnens udvikling skal ske. Vi ønsker samtidig på konferencen en direkte dialog mellem befolkningen og politikerne i en sag, som så afgørende vil påvirke hele Aarhus’ fremtid på alle vigtige parametre.

Endelig insisterer vi på at skærpe dagsordenen om de meget alvorlige globale klima- og biodiversitetskriser, som er presserende. Vi skal lokalt skabe radikale ændringer og tage visionære beslutninger nu! Vi inviterer hele byrådet til konferencen kl. 19-22, med åbne dialogstande fra kl. 18.30-19.00 og i pausen. Konferencen skal kunne give en bred kreds af byrådets politikere og borgerne mulighed for at få mere viden, komme i dialog og drøfte de svære emner på et mere samskabende niveau end tidligere møder.

Konferencen ledes af moderator Paul Natorp fra Sager der Samler. Rammerne bliver sat, så politikerne trygt kan møde op. Programmet afvikles ud fra følgende dogmer om at skabe fælles læring og debat i et tillidsskabende rum: Vi sørger alle for en god tone og atmosfære, vi er her for at blive klogere (ikke for at få ret eller blive enige) og vi værdsætter forskellige perspektiver.

Konferencen vil omfavne disse overordnede emner med oplæg fra os og fagpersoner, hvor vi vil:

- Præsentere de kritiske udfordringer ved en havneudvidelse

- Skabe overblik over, hvilke vedtagne politikker og planer, der er i spil og bør respekteres

- Præsentere og drøfte ’havnens værdiskabelse for byen’ i forhold til byens overordnede økonomi på både kort og på længere sigt

- Adressere de demokratiske udfordringer i den igangværende ”udvidede borgerinddragelsesproces”

- Lade jer byrådspolitikerne og de politiske partier komme til orde for at drøfte fordele, ulemper,

muligheder og visioner

- Give borgerne mulighed for at komme direkte til orde og høre, hvad I politikerne mener

- Præsentere mulighederne i at gentænke processen på en demokratisk visionær måde, ved at bygge på det analysearbejde, der allerede er lavet, og skabe det, der mangler

Vi regner med, at hvert parti stiller med en repræsentant til det politiske panel, hvor man indledningsvis kan stille opklarende spørgsmål til oplægsholderne, og herefter i den

politiske debat tilkendegive, hvad der optager partierne mest i projektet, og hvor I måske har brug for mere viden, før I kan træffe den bedst mulige beslutning for vores klode og byen, som vi alle holder så meget af.

 

Kontaktperson: Jeppe Spure Nielsen, mobil 2096 6199, jeppe@sagerdersamler.dk

 

Foreningen Beskyt Aarhusbugten

Foreningen Det fælles Bedste

Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd

Fællesrådet for Aarhus Ø og de bynære havnearealer

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Sportsfiskerforbund

Den Grønne Ungdomsbevægelse i Aarhus

Doughnut-gruppen

Højbjerg, Holme og Skåde Fællesråd

Midtbyens Fællesråd

Konferencen støttes af FO-Aarhus' debatpulje.