Debat om grøn trafikløsning i Aarhus

28. apr 2020

Der afholdes et offentligt debatmøde mandag den 18. maj kl. 20-22 om en bæredygtig grøn trafikløsning for Aarhus i FO-byen. Panelmødet finder sted online og bliver streamet. Tilmeldte får tilsendt en link til mødet. Det bliver også sendt på face book.

Debatmøde om Bæredygtig Grøn Trafikløsning for Aarhus

Tilmelding til mødet: https://www.fo.dk/kurser/?cat=kultur&course=20-1337

Formålet med mødet er: at diskutere det vedlagte oplæg m.h.p at finde frem til en fælles forslag til en bæredygtig grøn trafik-løsning for Aarhus. Aarhus skal være CO2 neutral i 2030. Omkring 50 % af CO2-emissionerne i Århus stammer fra trafikken. Derfor er miljømæssigt bæredygtige transportløsninger en nødvendighed, så de skadelige effekter i form af CO2-udledning, luft- og støjforurening og ophobning af biler i gademiljøet kan reduceres kraftigt.

 

Mødet er arrangeret af: Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Alternativet, Enhedslisten. De partier der står bag regeringens forståelsespapir.   

Debatmødet er en opfølgning af den offentlige debat og aktivitetsdag om Klimakampen 18. januar og arrangeret af de samme partiere. På dette møde deltog 150 borgere, borgergrupper og NGO-er.

I de workshops der blev afholdt, blev der etableret arbejdsgrupper af klimaaktive NGO-er og borgergrupper, som efterfølgende har udarbejdet forskellige forslag vedr. klimatiltag i Aarhus.

Bæredygtigt grøn trafik-løsning er et af forslagende.

 

I panelmødet 18. maj deltager følgende:

Politikkerpanel: Anders Winnerskjold fra Socialdemokratiet; Jan Ravn Christensen fra SF; Peter Bonfils fra Enhedslisten; Eva Borchorst Mejnertz Radikale fra Venstre; Liv Gro Jensen fra Alternativet.

Borgerpanel: Janne Winther Den Grønne Studenterbevægelse Aarhus; Anders J. Jensen Dansk Naturfredningsforening Aarhus; Niels Aagaard Bedsteforældrenes Klimaaktion i Aarhus Den Klimapolitiske Gruppe; Hans Bjerregaard Fællesrådet Aarhus Midtby 

Disse personer sidder i foredragssalen i FO-byen.

 

Trafikken har store miljø- og trivselsmæssige effekter. Omkring 50 % af CO2-emissionerne i Århus stammer fra trafikken. Store områder i Århus belastes af støj og luftforurening fra trafikken, f.eks. dagligt 20.000 biler ind ad Frederiks Allé. Derfor er miljømæssigt bæredygtige transportløsninger en nødvendighed, så de skadelige effekter i form af CO2-udledning, luft- og støjforurening og ophobning af biler i gademiljøet kan reduceres kraftigt.

Århus vokser voldsomt i antallet af beboere og arbejdspladser. Det skaber transportmæssige udfordringer for Århus som bysamfund med tilhørende oplandsområder. Den store udfordring er på en gang at servicere borgerne, pendlerne, erhvervsliv og de offentlige institutioner med effektive og miljømæssigt bæredygtige transportløsninger.

Man skal gøre sig klart, at det er de valgte trafikløsninger, der styrer trafikstrømmene.

Transportbrugerne bruger de muligheder, som stilles til rådighed for dem. En vigtig pointe er, at valgte transportløsninger skal kunne virke på længere sigt og ikke blot generere et nyt behov, f.eks. for vejudvidelser til de endnu flere pendler-biler.

 

VALGET STÅR IMELLEM TO HOVEDSTRATEGIER

Århus står følgeligt over for at træffe strategiske hovedvalg for de transportmæssige udfordringer. Pengene er ikke uendelige, så det kræver et hovedvalg af investeringsstrategi. Sammenhængende transportløsninger med god trafikservice kræver typisk store investeringer i sammenhængende transportløsninger. Der skal satses helhjertet, hvis det skal virke i form af god transportservice for borgere, pendlere m.fl.

Man må vælge – og valget står mellem 2 hovedretninger:

1. Rådmand Simseks strategi med kraftigt udvidet vejtrafiksystem med endnu flere privatbiler.

Rådmand Simsek har med sit udspil, ”Mobilitet frem mod 2050 – Investeringsbehov og handlekatalog” bekendt sig som ensidig fortaler for at fremme privatbilismen som vejen til at løse Århus transportudfordringer. Med investeringer på i størrelsesordenen 12 (ud af 16) milliarder kr. i at udvide en række indfaldsveje og Ringvejen med flere vognbaner, udvide parkering i Midtbyen osv. Med andre ord Simseks ”Dubai-trafikvision” for Århus.

2. Strategi baseret på kollektiv el-transport og cyklister inden for Ringvejen og med privatbiler uden for Ringvejen Hvis Århus med den foreslåede vækst skal fungere som en dejlig by at leve og færdes i og med effektiv transport infrastruktur, så dur det ikke at øge antallet af pendlings-privatbiler, der skal ind i Midtbyen. En høj transportmæssig service til borgere, arbejdstagere, besøgende og erhvervsliv må altså tilvejebringes på en anden måde.

Som hovedstrategi for en ”Bæredygtig grøn trafik-løsning for Århus” foreslås inden for Ringvejen satsning på kollektiv el-transport med blanding af letbane/sporvogne, store og mindre el-busser (Bus Rapid Transit) BRT og cykling med et udbygget cykelstinet. Pendlings-privatbilerne parkeres i store P- og bilserviceanlæg uden for Ringvejen/indfaldsvejene fra motorvejene. Containere fra havnen transporteres på el-tog fra Havnen til Aarslev, hvor der laves en omladningscentral med containerne fra tog til lastbil. Her vil være ca. 800 meters kørsel til E45 eller transporten kan fortsætte på tog. Den samlede ”sidegevinst” ved den foreslåede strategi vil være kraftig reduktion af trafikdræbte og-tilskadekomne lige som i f.eks. Oslo.

Arrangementet støttes af FO-Aarhus' debatpulje.