Børnerettigheder og verdensmål

29. sep 2020

Workshops for børn og unge afholdes 19. november 2020. Arrangører: Århus Ungdommens Fællesråd, Pædagoguddannelsen VIA og Århus Forældreorganisation Kontaktperson/projektleder: Mette Bach Larsen, Århus Forældreorganisation.

Eventen blev udskudt i juni 2020 pga. corona-nedlukningen. Vi afholder i stedet eventen som en række lokale workshops d. 19. november med særlige corona-restriktioner. Arrangementet afholdes som optakt til børnekonventionens fødselsdag, som er d. 20. november. Eventen afholdes lokalt og tager afsæt i de allerede eksisterende grupperinger af børn og unge. Projektet vil i vidt omfang kunne afvikles som online begivenhed, hvis det skulle blive nødvendigt.

 

Børnerettigheder og verdensmål - workshop for børn og unge er et arrangement, der har til formål at sætte fokus på børn og unges rettigheder. I år sætter stiller vi skarpt på Verdensmålene, fordi Verdensmålene og børns rettigheder hænger uløseligt sammen. Man kan sige det sådan her: vi har alle brug for at verden bliver til et bedre sted at leve, men verdens børn har faktisk ret til at verden bliver til et bedre sted at være barn. Den bedre fremtid, vi med Verdensmålene arbejder for, skal vi skabe sammen med vores børn. Vi skal lytte og lære af børnene og de unge, fordi de har ret til medbestemmelse og indflydelse på deres eget liv – og på deres egen fremtid. Vi vil med arrangementet arbejde for, at børn skal kende deres rettigheder, så de kan bruge dem aktivt til at ændre virkeligheden nu og her og til at være med til at forme fremtiden.

 

Børn i Danmark skal kende deres rettigheder, og de skal bruge dem! Det sætter vi fokus på, når vi fejrer Børnerettigheder og Verdensmål Aarhus 2020. Med en fast og festlig tradition kan Aarhus være med til at rokke ved den kedelige statistik, som viser at kun 37 % af børnene i Danmark kender deres rettigheder (kilde Unicef). Børn og unges kendskab til deres rettigheder skal sikre dem en god start på livet, høj livskvalitet og en tro på, at det betyder noget, hvad de tænker og mener. Børn og unge skal vide, at de har ret til at blive hørt og inddraget. Målet er, at de med denne bevidsthed også insisterer på at bruge deres rettigheder. På længere sigt tror vi på, at det vil styrke vores demokrati og være med til at udfolde medborgerskabets store potentialer.

 

Verdensmålene er verdens mål for en bedre fremtid. Vores børn skal vide, at vi gør noget, og at vi skal gøre det med dem og for dem. Fremtiden skaber vi sammen. Tidligere events Vi har afholdt Børn og Unges Grundlovsdag i 2017 ved Godsbanen: Retten til et godt børneliv 2018 ved Midtbyklubben og Børnenes Jord: Ret til fællesskab og leg 2019 ved Midtbyklubben, Børnenes Jord, Skansen, Gellerup: Ret til mangfoldighed.

Siden det første arrangement i 2017 har flere og flere børn og unge været med og et stigende antal frivillige foreninger har deltaget på dagen og har vist interesse for at være med fremover. Dette er bevæggrunden for at udvikle konceptet og sikre flere mulighed for deltagelse.

 

Gennem aktiv læring vil vi få børn og unge til at forholde sig til Verdensmålene og se dem i lyset af deres egne rettigheder for på den måde at tage medejerskab. Det er afgørende, at børn og unge ikke bare kender deres rettigheder på papiret, men reelt også gør brug af dem. Verdensmålene må ikke bare være noget, som de voksne snakker om, børn og unge skal mærke at det vedkommer dem, at de har noget at skulle have sagt, og at de har indflydelse på, hvordan fremtiden bliver for os alle sammen.

 

Arrangementet vil være tilrettelagt som ca. 40 mindre workshops, som afholdes i henholdsvis dagtilbud, SFO, klub og i specialtilbud. Hver workshop ledes af en gruppe på 3-5 pædagogstuderende. De forskellige workshops vil blive tilrettelagt, så børnene og de unge aktivt, deltagende, kreativt og legende lærer om Verdensmålene og børnerettigheder. I udvalgte institutioner vil der også være frivillige fra århusianske foreninger, som på forskellig vis introducerer børnene og de unge til børnerettigheder og verdensmål. I udvalgte institutioner vil der være lokale kunstnere, som arbejder kreativt, kunstnerisk og inddragende med børnerettighederne og verdensmål.

 

D. 19. november vil der løbende blive lagt billeder ud på Facebook og andre kanaler, så man kan følge, hvad der sker i de forskellige institutioner. Tilrettelæggelse og afholdelse af workshop vil ske som en del af de pædagogstuderendes praktikforberedelse. De studerende skal i forbindelse med tilrettelæggelse og afholdelse af workshop reflektere over, hvordan de eventuelt vil kunne bruge deres erfaringer med såvel tilrettelæggelse som afholdelse af workshop i deres praktikperiode. De studerende kan, hvis det giver mening og passer ind i dagsordenen på praktikstedet, stå for aktiviteter inspireret af den workshop, de har været med til at afholde. De studerende skal også reflektere over, hvordan de bringer deres viden om børns rettigheder og verdensmål i spil i deres videre arbejde med børn og unge, på den måde rækker arrangementet også ud over sin egen tid.

 

Der udarbejdes en projektmappe med materialer og ideer til, hvordan man op til begivenheden kan arbejde med børns rettigheder og verdensmål i dagtilbud, på skoler, i SFO og klubber, som den enkelte lærer eller pædagog kan benytte sig af. På den måde vil kendskabet til børnerettigheder og verdensmål også række ud over de afholdte lokale workshops og bliver en del af børnenes og de unges bevidsthed. Udsendes efteråret 2020. Deltagende kunstnere, fagfolk, studerende og frivillige Undervisere og ca. 200 studerende fra pædagoguddannelsen på VIA. Frivillige foreninger som f.eks. Børns Vilkår, Ungdommens Røde Kors, Red Barnet Ungdom i Aarhus, Mødrehjælpen, Børne- og Ungebyrådet i Aarhus, KFUM & KFUK i Distrikt Aarhus mfl. inviteres til at bidrage.

 

Vi inviterer lokale kunstnere. Det er afgørende, at kunstnerne har særligt kendskab til inddragelse af børn og unge i deres arbejde, og at de kan relatere sig til arbejdet med børns rettigheder og verdensmålene.

 

Alder for deltagende børn: 3-18 år Børnehaver og børn i indskoling/SFO, Udskoling, Fritids- og ungdomsklubber. Vi forventer at ca. 40 institutioner vil få besøg af studerende som afholder workshop. Vi forventer at der ca. vil være 1000 børn, som vil være en del af de afholdte workshops.

Deltagende institutioner og samarbejdspartnere: Arrangører og studerende finder ca. 40 institutioner, som vil være vært for et arrangement, som involverer 3-5 pædagogstuderende.

 

Projektets afviklingsperiode: Uge 47: Mandag-onsdag arbejder de studerende på VIA med indhold af deres workshop i forbindelse med praktikforberedelsen. Der arbejdes konkret med indhold og metode til afholdelse af workshop. Torsdag: Afviklingen af workshops sker d.19. november. Online formidling af de lokale arrangementer. Efter afholdelse af workshops vil der – om muligt – være en online formidling af de lokale arrangementers indhold og form. Som minimum laves der et katalog med billeder fra dagen.

www.aafo.dk/BUG.php

Arrangementet støttes af FO-Aarhus' debatpulje.