Torbens side

Torben Dreier

Seniorkonsulent i FO-Aarhus (læs mere: www.fo-aarhus.dk)
Forstander for daghøjskolen Gimle (læs mere: www.gimle.eu)
Direktør i Fonden Ryesgade 7 (læs mere: www.fo-byen.dk)

FO-byen, Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C

Tlf. 87 46 45 31 eller mobil 22 20 49 55

Mail: td@fo-aarhus.dk

FO-byen -2014 Lille