Seniordaghøjskolen

02. nov 2011

Jyllandsposten har den 12. dec. et par artikler i sit Aarhus-tillæg om FO-Aarhus' Seniordaghøjskole og kommunens inddragelse af tilskud (http://www.jp.dk/). Klik på "se mere", hvis du ønsker at se historikken og korrespondancen mellem seniorhøjskolerne og Mag. 3. Afd. i sagen.

FO-Aarhus er af den opfattelse af Magistratens 3. Afdeling i Aarhus Kommune er på juridisk tynd grund, når de pludselig inddrager tilskuddet til Seniordaghøjskolen. Tilskuddet har ikke været til FO-Aarhus, men til de deltagende pensionister på Seniordaghøjskolen, så det har været muligt også for de økonomisk dårligt stillede pensionister at deltage.

Seniordaghøjskolen/Ældredaghøjskolen blev oprettet i 1985 af AOF. Siden er FOF, LOF, FO-Aarhus og Aarhus Pensionistsamråd kommet til.

INDHOLD

  • Aarhus Kommunes Social-og Ældresektoren - krævede at vi opfylde disse betingelser.
  • Efter AOFs konkurs overtog FO-Aarhus dens seniordaghøjskole.
  • Økonomisk bliver der i 2005 udbetalt følgende beløb.
  • I august 2006 bliver Seniordaghøjskolen kontaktet af Mag. 3. Afd.
  • Byens seniordaghøjskoler besvarer dette brev med denne udtalelse
  • Seniorhøjskolerne får et endeligt afslag på tilskud den 3. nov.
  • Se regnskaber (år 2004 og 2005) fra Seniordaghøjskole.
  • Ingen af disse udgifter må betales via Folkeoplysningsloven

 

AARHUS KOMMUNES SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNING ÆLDRESEKTOREN
- krævede at vi opfylde disse betingelser

Rammer for daghøjskoler med særligt tilskud til ældre over 60 år.

Tidsrum:
alt. I: Ultimo august til primo december.
alt. II: Primo januar til primo maj eller
alt. III: Ultimo august til primo maj.

Omfang:
2 dage pr. uge i alt mindst 9 timer pr. uge (absolut minimum).
samt ca. 5 aftener (teater, koncerter, foredrag, debatter)
samt ca. 2 week-ends samt-ca. 2 udflugter 

Antal deltagere:
Min. 14 deltagere.

Indhold:
Ingen specifikke krav. Men følgende elementer bør være med:
Folke/livsoplysning
Samtalen
Sang
Musik

Mangfoldigheden (i modsætning til det specifikke) bør dyrkes, men disse elementer skal indgå i et sammenhængende forløb med et tema.

Deltagergruppe:
HØJSKOLEN er åben for alle, men henvender sig primært til:
Alle efterlønsmodtagere, førtidspensionister og folkepensionister.

Undervisere:
Ildsjæle som sprutter for deres emner. Der er ingen krav til bestemte uddannelser, men interesse for højskolen bør være til stede samt interesse for mennesker, for det er det almenmenneskelige, det drejer sig om (modsat det erhvervsorienterede).

Ledelse:
Det er vigtigt, at der er en gennemgående person til stede gennem hele forløbet - en person der får det hele til at hænge sammen. En højskole er nemlig ikke bare et par studiekredse påhægtet en foredragsrække.

Lokaler:
Et stort lokale - med klaver - samt et mindre, så gruppen kan deles i to (om nødvendigt). Der skal være mulighed for kaffebryggeri samt spisning (evt. madpakker).

Godkendelse:
Nye etableranter på daghøjskoleområdet skal inden godkendelse af levere en virksomhedsplan.

Udarbejdet af AOF, FOF, LOF og FO-Aarhus den 10. maj 1993.

Til top

Efter AOFs konkurs overtog FO-Aarhus dens seniordaghøjskole

Artikel fra Aarhus Stiftstidende, 2. juli 2000:
FO-Aarhus overtager AOFs ældredaghøjskole.Ældreaktiviteter måske tilbage i AOF senere.

Af Peter Nørskov
AARHUS: Også i det kommende efterår vil 50 ældre århusianere hver mandag til torsdag i kantinen på Sct. Annagades Skole kunne kaste sig ud i diskussioner om alt fra ØMU og hungersnød over tro og fremmedgørelse til IT-samfund, stormagter og forurening. Det hele krydret med foredrag og besøg på byens museer.

Det drejer sig om deltagerne på det konkursramte AOFs Ældredaghøjskole.

I kølvandet på konkursen har ældredaghøjskolen indgået en aftale med FO-Aarhus, der fremover vil stå for administration og tilrettelæggelse af daghøjskolens aktiviteter.

- Vi er glade for at kunne være med til at hjælpe Ældredaghøjskolen, og vi er indstillet på, at daghøjskolen igen kan blive tilknyttet AOF, hvis der bliver etableret en ny afdeling af oplysningsforbundet i Aarhus næste år, siger FO-leder Torben Dreier, der også er formand for Folkeoplysningssamvirket.

Her har man siden AOF-konkursen arbejdet på højtryk med en redningsplan for de mange strandede AOF-skoler og aktiviteter.

- Ældredaghøjskolen er en så integreret del af den socialdemokratiske bevægelse og fagbevægelsen i byen, at det vil være helt naturligt, at den til sin tid vender tilbage til AOF hvis man matte ønske det, tilføjer Torben Dreier.

Hos Ældredaghøjskolen hilser man FO-initiativet velkomment.

- Det er utroligt sørgeligt, det der er sket med AOF, men vi er glade for, at samarbejdet med FO er blevet en realitet. Mange af deltagerne på Ældredaghøjskolen er enlige, og for dem er ikke mindst det sociale samvær på daghøjskolen vigtigt, siger Grethe Sørensen - i daglig tale kaffe-Grethe - der har deltaget i daghøjskolens aktiviteter siden starten i 1986. 

 

Økonomisk bliver der i 2005 udbetalt følgende beløb
LOF: 18.900 kr.
FOF: 164.280 kr.
FO-Aarhus: 92.880
Aarhus Pensionistsamråd: 23.700 kr.

29. august 2006 bliver Seniordaghøjskolen kontaktet af Mag. 3. Afd.
Der afholdes et møde og vi modtager denne skrivelse

Tilskuddet til seniordaghøjskolerne

Resume
Dette notat vurderer grundlaget for tilskuddet til seniordaghøjskolerne efter servicelovens § 65, herunder forholdet til folkeoplysningslovens tilskudsmuligheder.

Det vurderes, at Sundhed og Omsorg ikke kan give seniordaghøjskolerne tilskud efter servicelovens § 65, da princippet om lex specialis medfører, at folkeoplysningsloven skal anvendes frem for den generelle bestemmelse i servicelovens § 65.

Servicelovens § 65 kan ikke anvendes som et supplement til tilskuddet efter folkeoplysningsloven,da tilskudsmulighederne til den folkeoplysende voksenundervisning er reguleret i folkeoplysningsloven.

Indledning
Det skal indledningsvis bemærkes, at seniordaghøjskolerne ikke er omfattet af reglerne om daghøjskoler i folkeoplysningsloven. Seniordaghøjskolerne er omfattet af reglerne vedrørende den frie folkeoplysende virksomhed. Disse regler findes også i folkeoplysningsloven. 

Tilskud efter folkeoplysningsloven
Denne lov administreres af Sport og Fritid. 
Foreningerne får støtte fra folkeoplysningslovens tilskudspulje. Vurdering af seniordaghøjskolernes tilskud efter servicelovens § 65

Seniordaghøjskolerne får i dag tilskud efter servicelovens § 65.
Lovhjemlen for denne tilskudspraksis vurderes straks nedenfor. Det følger af princippet om lex specialis, at specielle lovbestemmelser går forud for generelle lovbestemmelser.

Det vurderes med udgangspunkt i dette, at seniordaghøjskolerne, i hvert fald for fremtiden, skal henvises til alene at søge tilskud i henhold til folkeoplysningsloven, da seniordaghøjskolernes virksomhed har karakter af folkeoplysende virksomhed, og derfor bør forvaltningen benytte den specielle lovbestemmelse, frem for den generelle bestemmelse i servicelovens § 65.

Det fremgår desuden direkte af vejledningen til § 65 (Vejledning om sociale tilbud til ældre m.fl., s. 70), at specielle lovbestemmelser, skal benyttes frem for den generelle hjemmel der findes i servicelovens § 65.

Der er altså ikke lovhjemmel til at Sundhed og Omsorg giver støtte efter servicelovens § 65 som supplement til folkeoplysningslovens tilskud.

Det bemærkes, at administrativ praksis ikke er bindende for forvaltningen, og således kan ændres. Lighedsgrundsætningen har dog den konsekvens, at en sådan ændring skal ske generelt, således der ikke kan forekomme enkeltstående ubegrundede (vilkårlige) afvigelser fra praksis.

Det blev i forbindelse med et møde mellem Region Syd og seniordaghøjskolerne (torsdag den 25.08.2006) bemærket, at støtten går til to forskellige aktiviteter, nemlig nedsat deltagerbetaling og administration, og det blev på denne baggrund påstået, at princippet om lex specialis ikke gælder i dette tilfælde.

Dette skal afvises med henvisning til, at det netop er den samme aktivitet, nemlig folkeoplysende voksenundervisning. Det er altså ikke relevant for den principielle diskussion omkring anvendelsen af servicelovens § 65, hvordan pengene bliver brugt i forbindelse med selve aktiviteten.

Konklusionen er, at der ikke kan gives tilskud efter servicelovens § 65 til folkeoplysende voksenundervisning, da tilskudsmulighederne til den folkeoplysende voksenundervisning er reguleret i Folkeoplysningsloven.

Byens seniordaghøjskoler besvarer d. 13/9 2006 dette brev med følgende udtalelse
Tak fordi vi på seniorhøjskolerne har fået lov at udtale os vedrørende notatet.

Vi er enige i at der ikke skal forekomme tilskud fra 2 lovgivninger til den samme aktivitet. Folkeoplysningsloven giver støtte ifølge sin § 8 til aflønning af skoleleder, administrativt personale og lærere. Deltagerne skal selvfølgelig selv betale materialer, lokaler, udflugter mv. 

Derfor har de midler som er givet til Seniordaghøjskolerne i Aarhus ikke været penge til de formål, der i forvejen er støttet via Folkeoplysningsloven 

Aftalen fra gammel tid var en fordelingsnøgle for udgifter til materialer, kontor/adm./revisor, markedsføring, lærermøder, ledelse (gennemgående person på den konkrete seniordaghøjskole, som ikke samtidig er lærer).

Materialer                                                   18 %
Kontor, adm., revisor                                   18 %
Markedsføring                                              4 %
Lærermøde                                                  4 %
Ledelse, gennemgående person                   56 %
Tilskud ifølge folkeoplysningsloven:

§ 8. Tilskud ydes til foreningen til aflønning af lærere og ledere inden for den folkeoplysende voksenundervisning. 

§ 23. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 75% af driftsudgifterne til almindelige lokaler uden særligt udstyr, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning for voksne samt for børn og voksne sammen samt til aktiviteter i tilknytning til undervisning.

Vi må gøre opmærksom på, at driften af en seniorhøjskole kræver en række andre aktiviteter, lederopgaver og planlægningsmæssige opgaver, som ligger langt udover det, man beregner for et almindeligt aftenskolekursus. Der er derfor en gennemgående daglig leder tilknyttet skolen.

Rammen for undervisningen på højskolerne er 9 timer ugentligt i minimum 13 uger. Et omfangsrigt

forløb, som ville blive dyrt at gennemføre som almindeligt aftenskolekursus.

Der gives fra Folkeoplysningsloven tilskud til 1/3 af udgifterne til lærer- og lederløn. Men dette dækker under ingen omstændigheder de timer, der må bruges for at holde sammen på en seniorhøjskole.

- Helt overordnet er højskoletanken det bærende grundlag for seniorhøjskolerne: det betyder, at der i høj grad skal bruges tid og kræfter på både det faglige indhold og det sociale element: for de ældre er højskolen det sted, hvor der skabes netværk og et godt socialt sammenhold. Derfor må både lederen/den daglige praktiske medarbejder også dagligt være "synlige" på skolen og tage sig af større og mindre opgaver og kunne svare på praktiske og andre daglige henvendelser fra deltagerne.

- Det er derfor nødvendigt at have et samlende element: en daglig praktisk og administrativ medhjælper på skolen til at tage sig af disse opgaver. Medhjælperen sørger for tilmelding til f.eks. fællesarrangementer og tilmeldingen til fælles udflugter - og også tilbagemelding og koordinering i forhold til lederen. Medhjælper brygger dagligt kaffe til deltagerne - et meget væsentligt punkt, som skal til for at holde hele det sociale højskoleliv levende!

- På lederplan er tilrettelæggelsen og driften af højskolen langt mere omfattende end ved "almindelige" aftenskolekurser: Der er en række faste medarbejdere og undervisere tilknyttet skolen, og til hvert eneste lange forløb skal der udarbejdes skriftlige undervisningsplaner for alle 13 mødegange, som skal distribueres til deltagerne på forhånd.

For at kunne tilbyde min. 9 timers varieret ugentligt undervisningsprogram på en højskole er det indimellem nødvendigt at hyre undervisere og foredragsholdere ind, som kræver større honorarudgifter end det, man kan få tilskud til via Folkeoplysningsloven.

Som leder er man tilstede ved afviklingen af samtlige 13 fælles-arrangementer, hvor der er mange deltagere og tekniske opgaver, mikrofonteknik, velkomst m.m. at tage sig af.

Der arrangeres hyppige lærermøder for at få koordineret det store program.

Og der gennemføres jævnligt større fælles ekskursioner.

Markedsføring: der skal hver sæson  udarbejdes et 12-siders skriftligt program med beskrivelse og fotos til hvert eneste store undervisningsforløb - og der skal  findes gode temaer og hyres 13 eksterne foredragsholdere til de 13 større fællesarrangementer (både forårs- og efterårssæson). Programmet skal distribueres rundt i byen på relevante steder. Og der bliver arrangeret et stort informationsmøde ude i byen med præsentation af  lærerne, seniorhøjskolen og hele undervisningsprogrammet.

Hele planlægningen og ikke mindst afviklingen af seniorhøjskolen er således langt mere omfangsrig og krævende, end det er tilfældet for almindelige kurser.

Vi håber derfor meget, at det vil være muligt at finde en fornuftig løsning vedrørende udbetaling af tilskuddet.

Vi er villige til at drøfte det med jer, hvis det kan findes et andet og mere juridisk holdbart grundlag for udbetaling af tilskud.

Med lidt godt vilje fra begge sider burde det være muligt at finde en god og fornuftig løsning til gavn for byens pensionister.

Af hensyn til skolernes planlægning og mulige overlevelse vil vi være meget glade for et svar fra jer indenfor en måned.

Med venlig hilsen på vegne af byens seniorhøjskoler Carsten Lykke, Leder, FOF Aarhus

 

Seniorhøjskolerne får et endeligt afslag på tilskud den 3. nov.
Vi har behandlet spørgsmålet om fortsat tilskud til FO-Aarhus' seniordaghøjskole. Dette er blandt andet sket på baggrund af jeres høringssvar, som vi modtog den 18. september 2006.

På denne baggrund må vi meddele jer, at tilskuddet til FO-Aarhus' seniordaghøjskole for 2007 og frem bortfalder. 

Begrundelse
Seniordaghøjskolerne sidestilles med folkeoplysende voksenundervisning, og tilskud til folkeoplysende virksomhed ydes efter folkeoplysningslovens regler.

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har hidtil udbetalt tilskud til FO-Aarhus' seniordaghøjskole efter servicelovens § 65, og dette er ikke korrekt.

Der skal her henvises til vejledning om sociale tilbud til ældre m.fl. (vejl. nr. 59/1998), s. 70, hvor der anføres: "Det skal nævnes, at når der efter anden lovgivning om 15 undervisning ydes tilskud til pensionister, kan der ikke efter servicelovens § 65 ydes tilskud til pensionister til samme form for undervisning. Her gælder den almindelige regel, at når et område er dækket af en special- lovgivning, skal denne anvendes."

Kommunen mangler således hjemmel til at udbetale støtte efter servicelovens § 65 til FO-Aarhus' seniordaghøjskole.

Det bemærkes, at afgørelser efter servicelovens § 65 ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen
Jan Radzewicz
Konst. regionschef /Søren Sørensen
Fuldmægtig 

Til toppen