Husorden

HUSORDEN for Folkeoplysningens Hus i FO-byen, Vester Alle 8, 8000 Aarhus C

Folkeoplysningens Hus

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Hjertestarter
Hjertestarter-logo 
I FO-byen er der placeret en hjertestarter. Se den præcise placering her.

"Du er ikke alene"

Både administrations- og undervisningslokaler benyttes næsten uafbrudt hele dagen. (På FO-Aarhus' bookinghjemmeside kan man se hvem, der har booket hvilke lokaler hvornår.)
Det er derfor af stor betydning, at alle er med til at holde lokalerne i orden. Ingen kan være i tvivl om, hvor generende det er at begynde på arbejde/undervisning i et rodet lokale, fyldt med brugte kaffekopper, fyldte askebægre og dårlig luft.
Det siger også sig selv, at man selvfølgelig ikke begynder at bruge andre lejeres ting (f.eks. servietter, kaffebønner, staffelier) uden at spørge om lov.
Derfor VIS HENSYN og opfyld som minimum følgende regler:

Udluftning
Der skal altid luftes ud efter brug af lokalerne. Men vinduerne skal lukkes igen inden lokalet forlades. Alle hasper skal lukkes helt.

Rygning
Der må ikke ryges indendørs i huset.
Overtrædelse af rygeforbudet medfører advarsel og evt. bortvisning ved gentagelse. Skodder skal selvfølgelig smides i de dertil indrettede beholdere udendørs. Heller ikke ved fester er det tilladt at ryge indendørs. 

Oprydning og rengøring
I klasseværelser/kontorer og mødelokaler hver dag efter brug:

 • Flasker fjernes og affald puttes i skraldespanden
 • Alle papirer ryddes fra bordene og låses evt. inde i skabene.
 • Tavler vaskes rene.
 • Lyset slukkes inden man går.
 • Kaffekopper m.v. bæres ned til kantinen i kælderen.
 • Radiatorerne sættes på 3 (Varmen er indstillet efter et ur og går 4-5 grader ned efter kl. 18.00. Der placeres derfor løse el-radiatorer i de rum, der er i brug om aftenen).

NB. Hvis lejer modtager et lokale i ikke opryddet og ikke rengjort stand, skal den vagthavende pedel kontaktes. Så er det lettere for FO-Aarhus at finde "synderen", og lejer risikerer så ikke selv senere at blive klandret for manglerne, hvis en anden lejer senere på dagen klager over det samme.
Hvis FO-Aarhus gentagne gange oplever, at en lejer ikke kan overholde oprydningskravene, vil lejer efter 3 advarsler blive nægtet adgang til senere at leje lokaler hos FO-Aarhus.
I hvert lokale hænger der en seddel med oplysning om hvilken ugedag, der bliver støvsuget, vasket gulv og tørret støv af i lokalet. Dagen før dette sker skal brugerne af lokalet tørre bordene af og sætte stolene op. Rengøringsassistenten tørrer bordene af de andre dage, hvis det er nødvendigt. Skraldespande og papirkurve bliver tømt dagligt. Normalt gøres rent 3 gange om ugen.

Udsmykning/Skiltning
Hver lejer står selv for udsmykning af rummene, men der skal tages hensyn til husets stil og standard. Lejerne må under ingen omstændigheder selv bruge tape eller søm og skruer på væggene.
Pedellerne hjælper gerne med ophængning af billeder m.v. Blomster og grønne planter anskaffes af lejer selv, og de skal passes og vandes, så de ikke ser visne og forsømte ud.
Der må kun skiltes i den dertil opsatte skilteholder ved siden af døren ind til det lokale, lejer benytter. Ingen løse sedler må klistres op på døre eller vægge - heller ikke på yderdøren!!

Musik/radio

 • Der må ikke spilles højt, så det kan forstyrre undervisning/arbejde i andre lokaler.
 • Der må ikke spilles for åbne vinduer.
 • Der må ikke spilles på trommer i lokalerne. Aktiviteter i bevægelseslokalerne skal foregå så stille, at det ikke forstyrrer andre brugere i huset.

Gulve
I lokaler med trægulve er det lejers forpligtelse at sørge for, at der ved dans og bevægelsesfag ikke bruges sko, der kan påføre gulvene skader, f.eks. sorte streger og trykmærker efter stilet- eller andre hæle.
Lejer er i sådanne tilfælde ansvarlig for genopretning af gulvenes stand.

Lys
Alt lys slukkes, når lokalet forlades. Alt elektrisk udstyr, EDB-maskiner m.v. slukkes.

Nøgler og aflåsning
Hoveddørene ved indgang A og B er åbne fra kl. 7.50-20.15 man.-tors. og fra kl. 8.-16.00 fre. I juli måned dog kun man.-fre. kl. 7.50-16.00.
Pedellen låser bygningen af og sætter alarmen til kl. 22.30 man.-tors. og kl. 16.00 fre.
Man er velkommen til at blive i bygningen efter kl. 22.30 (16.00 fre.), men så skal pedellerne kontaktes på tlf. 22 20 49 58.
Yderdørene skal, når alarmen er slået fra, være lukkede (ikke låste), så der ikke kommer kold luft ind (især kælderen er udsat for træk). Sæt evt. tape hen over låsen, så I er sikre på, at døren ikke smækker, inden alle jeres gæster er kommet.

 • Almindelige klasseværelser (uden edb-udstyr) er normalt ikke låste.
 • Bevægelseslokaler (uden musikanlæg) er normalt ikke låste.
 • Lokaler med udstyr (edb, musik, TV m.v.) skal altid være låste, når der ikke er undervisning - også i pauser, hvis der ikke er personer i lokalet.

De lokaler, der skal være aflåste, er markeret med en rød mærkat på låsen. Nøgler, alarmkode og alarmvejledning udleveres af pedellerne (se ovenfor).
Når man skal låse sig ind i den store bygning, skal det altid ske via indgang A, hvor alarmanlægget sidder. Da huset generelt står åbent for alle dagen igennem, er det ekstremt vigtigt, at lærerne holder lokalerne med udstyr og kontorer aflåste, så snart sidste mand forlader dem.
Dem, der bruger huset uden for normal åbningstid, sørger for at låse efter sig og sætte alarmen til.
Overlad det aldrig til andre (uden nøgler) at smække efter sig.
Udleverede nøgler må aldrig lånes ud eller overlades til andre personer! 
Hvis alarmen går i gang ved et uheld, skal der straks ringes til Falck (tlf. nr. står på alarmvejledningen). Hvis der ikke ringes og meldes falsk alarm, betaler man selv, hvad det koster, at Falck må rykke ud unødigt (ca. 2.000 kr.).

Tyveri
NB. Vær meget opmærksom på private ejendele: pung, nøgler, overtøj, tasker. Vi har flere gange oplevet tyveri af bærbar PC, frimærker, tasker og frakker fra uaflåsede lokaler. Og her dækker forsikringen ikke! Lås så vidt muligt disse genstande inde i et skab eller et lokale. (Spørg evt. pedellerne om at få et skab stillet til rådighed).

Hvis man er vidne til et tyveri, skal man gøre anskrig, som det hedder i forsikringssprog. Ellers kan man ikke få udbetalt erstatning. Evt. erstatning skal søges hos eget forsikringsselskab. FO-Århus' forsikring dækker ikke for andres ejendele.

Kopiering
Der er mulighed for at kopiere på kopimaskinen, der står på gangen på niveau 2. For at få adgang til at kopiere skal man have tildelt en kode, som fås ved henvendelse til André Lynard på tlf.: 28 49 96 46.
Han kontaktes også, hvis kopimaskinen er ude af drift.

Kodesystemet virker ved at den kode, der tildeles, indtastes, f.eks. 1999 og derefter trykkes på knappen: #. Koden deaktiveres af sig selv nogle sekunder efter endt brug. 

Prisen er 70 øre pr. kopi, og der fremsendes regning hver måned og ved kursusafslutning.     

Følg de ophængte anvisninger i brugen af maskinen og lad ikke elever bruge den uden instruktion. Kopipapir hentes hos pedellerne i kælderen.

Post
Indgående post ankommer som regel mellem kl. 10-11.00.
Pedellerne står for at sortere posten. Posten anbringes i diverse postbakker i postskabet, som er placeret inden for indgang A.

Pauser
Når der holdes pauser i undervisningen, og man ikke vil blive i lokalet, henvises ophold til kantinen i kælderen eller gårdhaven, så andre hold ikke forstyrres.
Når undervisningen er slut forlades lokalet til tiden, så det eventuelle næste hold kan komme ind.

Kaffe/te
Det er tilladt at have kaffemaskine i undervisningslokalet, såfremt der holdes rent og ryddet omkring den. Kun selvslukkende kaffemaskiner er tilladt. Det er kun ansvarlige for længerevarende projekter i dagtimerne, der har adgang til køkkenet på niveau 2.
Ellers kan man benytte sig af kaffesalg fra kantinen: Husets brugere kan bestille kaffe til hele projekter ad gangen. Kaffen skal bestilles dagen i forvejen inden kl. 15.00: 

Manager for ØKOgal og Café Kaffegal: Brian Sørensen

oekogal@gmail.com og tlf. 20 77 33 00

Oplys antal kander, antal krus, projektnavn og projektleders navn, afhentningstidspunkt.
Der må gerne laves faste bestillinger i f.eks. uger/måneder ad gangen. I så fald kan kaffen fås til billigere pris.
Der afregnes en gang om ugen. Projektet leverer selv kopper og kander retur til kantinen om eftermiddagen samme dag, det er modtaget.

Kantine/festlokale

Café Nicolai er udstyret med en lydspærre. Dette betyder, at såfremt der spilles så høj musik, at de 3 røde indikatorer på lydspærren lyser, afbrydes strømmen i alle stikkontakter i Café Nicolai i 5 minutter og dermed også til det benyttede musikanlæg/udstyr.

Såfremt vinduerne åbnes i Café Nicolai, afbrydes strømmen ligeledes omgående i alle stikkontakter og er afbrudt så længe et vindue er åbent. Hvis yderdøren (indgang A) står åben i mere end 2 minutter, afbrydes strømmen ligeledes.

Kantinen/Café Nicolai i kælderen må benyttes af husets brugere i dag- og aftentimerne man.-tors. Man rydder selv op efter sig.

Lejere af Café Nicolai modtager lejemålet i rengjort stand og efterlader det i samme stand. FO-Aarhus får et eksternt rengøringsfirma til at vurdere lejers rengøring, og hvis denne vurderes at være utilstrækkelig, betales der for ekstra rengøring (trækkes fra depositumet). Nøgler udleveres af  FO-Aarhus' pedeller, (tlf. nr. 22 20 49 58), som også vil give en instruktion i alarmbetjeningen.

Optælling af service: Ved lejemålets begyndelse er pedellerne behjælpelige med at tælle servicet op. Lejer sørger selv for optælling ved lejemålets afslutning. Hvis ikke dette overholdes, optæller FO-Aarhus' pedeller, og deres timeløn skrives på regningen. NB. Der findes ikke gryder, potter og pander i køkkenet. Dette medbringer lejer selv. Lejer medbringer desuden selv viskestykker og håndklæder til køkkenbrug. Sørg altid for at døren til køkken og lager er låst, når der ikke befinder sig personer i lokalerne. Brug af køkkenmaskiner: Følg de anvisninger, der hænger over/på maskinerne i køkkenet, eller som findes i den bruger-mappe med manualer, der ligger i køkkenet. Husk at slukke for alle køkkenmaskinerne inden lokalet forlades efter endt lejemål. I bruger-mappen finder du også en tegning over, hvordan borde og stole skal placeres i kantinen, inden den forlades. Desuden findes der i mappen en tegning over f.eks. sikringstavlens, rengøringsmidlers og ekstra toiletpapirs placering i kælderetagen.  

NB.
Hvis lejer modtager et lokale i ikke opryddet og ikke rengjort stand, skal den vagthavende pedel kontaktes. Så er det lettere for FO-Aarhus at finde "synderen", og lejer risikerer så ikke selv senere at blive klandret for manglerne, hvis en anden lejer senere på dagen klager over det samme. Hvis FO-Aarhus gentagne gange oplever, at en lejer ikke kan overholde oprydningskravene, vil lejer efter 3 advarsler blive nægtet adgang til senere at leje lokaler hos FO-Aarhus. Ved strømsvigt, varmesvigt eller hvis f.eks. en af køkkenmaskinerne går i stykker, kontaktes pedellen på tlf. 22 20 49 58. Affald placeres i containerne, der står under halvtaget ved haven. Husk papir for sig og alm. affald for sig.  

Priser for leje af køkken/kantine
Nedenstående tidsintervaller skal som hovedregel overholdes ved leje af lokalerne. Hvis lejer har andre ønsker, skal dette drøftes med skoleleder Torben Dreier.

Leje af både køkken og Café Nicolai/1.05 under ét:
Fra fre. kl. 15.30 til lør. kl. 10.00 kr. 4.000 = 1 interval
Fra lør. kl. 13.00 til søn. kl. 09.00 kr. 4.000 = 1 interval
Fra søn. kl. 11.00 til man. kl. 04.00 kr. 4.000 = 1 interval
Fra fre. kl. 15.30 til søn. kl. 9.00 kr. 6.000 = 2 invervaller
Fra fre. kl. 15.30 til man. kl. 04.00 kr. 8.000 = 3 intervaller
Fra. lør. kl. 13.00 til man. kl. 04.00 kr. 6.000 = 2 intervaller
Hertil kommer min. 1.125 kr. til rengøring.
Leje af Café Nicolai/1.05 uden køkken: Der trækkes 500 kr. fra priserne ovenfor pr. interval.

Desuden indbetales der et depositum på 3.500 kr. (Ved leje af 1.05 er det 5000 kr.) Dette indbetales forud sammen med lejen til FO-Aarhus' konto (mærket arrangementets navn og dato + lejekontraktnummer).
Desuden betales 250 kr. i vandforbrug og 150 kr. i elforbrug pr. fest i Café Nicolai inkl. køkken. For varme betales 200 kr. pr. tidsinterval i vinterhalvåret 1. okt. - 31. marts.
Leje af køkken alene: 500 kr. pr. interval ovenfor (+ el, vand og varme efter samme takster som ovenfor nævnt).

Leje af Café Nicolai man.-tors. eftermiddag/aften:
210 kr. pr. time (Ved enkeltstående lejemål på 4 timer eller derunder betales der oveni timelejen 125 kr. pr. time i adm. Leje for 4,5 timer og op til en hel enkeltstående dag er det minimum 1000 kr. (eller timeprisen x i det ønskede antal timer, hvis dette beløb bliver højere end 1000 kr). Hertil kommer evt. leje af køkken: 500 kr.

Lejer modtager lejemålet i rengjort stand og efterlader det i den stand, som fremgår af den liste, man får udlevereret at pedellerne. Der betales min. 1.125 kr. for rengøring. FO-Aarhus får en professionel rengøringsekspert til at vurdere den stand lejemålet afleveres i, og hvis denne vurderes at være utilstrækkelig i forhold til den udleverede liste, betales der for ekstra rengøring (trækkes fra depositummet).

Service i køkkenet:
Ved lejemålets ophør tæller pedellerne servicet op. Såfremt optællingen viser mangler, fratrækkes disse depositummet.
NB. Der findes ikke gryder, potter og pander i køkkenet. Dette medbringer lejer selv. Desuden medbringer lejer selv håndklæder og viskestykker til køkkenbrug.
Der findes en brugermappe i køkkenet med manualer for brug af køkkenmaskiner, oversigt over standardopstillingen af borde og stole i kantinen, optællingslister for service, husorden og regler for kantine/køkken m.v.
Se liste over service i køkkenet.

Hvis Café Nicolai er optaget, kan lokale 1.05 i Vester Alle 8 lejes til fester i weekenden. Se lejeintervaller og priser under Café Nicolai ovenfor. Hvis der, som vi desværre har oplevet nogle gange efterhånden, skulle vise sig, at lokalet er hærget, eller inventar er ødelagt efter en fest: gulvet er blevet misfarvet (af vin, konfetti, serpentiner, bordbomber o.lign.), borde, stole og vægge er afleveret beskidte, beholder vi min. 2.000 kr. af depositum til dækning af hærg. Vi tager fortsat betaling for ødelagte ting.

Interne lejere: Bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere hos FO-Aarhus og Gimle kan leje lokalerne til det halve af ovenstående priser. El, vand og varme betales efter samme satser og regler som ovenfor.  Du modtager en kvittering/lejekontrakt, når FO-Aarhus har modtaget lokale-ansøgningen. Ansøgninger behandles i den rækkefølge, vi modtager dem. Vi bestræber os på at besvare din ansøgning indenfor 2 hverdage. Evt. afbestilling kan ske ved henvendelse til Torben Dreier, tlf. 87 46 45 31 - e-mail: td@fo-aarhus.dk. Det koster 500 kr., hvis der afbestilles mindre end 14 dage før arrangementets afholdelse/første lejedag.

OBS: Ved fester er der følgende regler for afbestilling:
Afbestilling, delvis afbestilling eller udsættelse af lejemålet kan uden beregning ske skriftligt senest 3 måneder før første lejedag. (Se dog gebyr for ændringer nedenfor). Ved afbestilling af hele lejemålet mindre end 3 måneder før første lejedag beholder udlejer hele lejebeløbet, så kun nøgle- og rengøringsdepositum + beløb til el, vand og varme betales tilbage.) 

Toiletter
Toiletter findes i kælderetagen - også handicaptoilet (ved indgang A).

Flugtveje og brandsikkerhed
Orienter dig om dem allerede første gang, du er i lokalet. På niveau 3 er der handicapflugtvej via lokale 3.08 til trappe B. Gangarealer og trappeafsatser må aldrig bruges til opmagasinering af ting og sager. Har man ikke plads til sine ting på sit kontor eller i undervisningslokalet, laves en aftale med pedellen om opmagasinering (tlf. 22 20 49 58). Der er placeret brandslukningsmateriel forskellige steder i bygningen. Alle branddøre skal holdes lukket. Også en varm sommerdag.

Handicapadgang
Der er handicaplift til alle etager ved den sydlige trappe = indgang B. Få en nøgle og vejledning hos vagthavende pedel. Læs vejledningen før brug. Der er handicaptoilet i kælderen (ved indgang A). For at nå ind til lokalerne på 2. sal skal kørestolsbrugere ind via lokale 3.08. Denne adgang er samtidig en flugtvej, så den må ikke blokeres.

Udendørs arealer
Der må kun smides affald i de dertil indrettede affaldsspande. Borde, stole og bænke må ikke flyttes (de hører hjemme i gårdhaven i den nordligste ende af gården.

Cykler
Cykler må kun placeres i cykelstativerne ved fortovet foran huset.

Affald
Af miljømæssige hensyn sorterer vi vores affald i huset. I papirkurve må kun lægges papir dvs. kuverter, papir og pap. Ikke engang et stykke køkkenrulle hvori man har tørret sine fingre, kan bruges til papirgenbrug. Der kunne jo være fedtrester! Hvis der er klips af nogen art i papiret, skal disse fjernes, inden papiret lægges i papirkurven. Papirkurven i kopirummet er også kun til papiraffald. Hav evt. 2 affaldskurve i lokalet: En til kun papir og en til blandet affald. I så fald skal begge kurve være tydeligt afmærkede, så man ikke kan tage fejl ved sortering af affald. NB. Hvis vi ikke sorterer papiraffaldet meget omhyggeligt, nægter renovationen at tømme containerne!

Trådløst netværk
Der er trådløst netværk i Café Nicolai i huset. Henvendelse vedr. kode sker til edb-medarbejder André Lynard på tlf. 28 49 96 46.

Misligholdelse/skader
Ved misligholdelse af husorden, bygning, lokaler og inventar, vil erstatningskrav blive gjort gældende over for lejer

Til toppen