Grønne projekter

PROJEKTER MED EKSTERNE MIDLER

 

Projekt dræbersnegl

I samarbejde med Naturhistorisk Museum, Det Danske Haveselskab og Skov og Naturstyrelsen blev undersøgelsen af dræbersneglens æglægningssteder, overvintringssteder og potentielle fjender udført i efteråret 2008. Hver sommer er medierne fyldt med historier om snegleplagede haveejere, som efterlyser hjælp og viden til bekæmpelse af ”dræbersnegle”. Grønne guider og andre rådgivere tager imod et stigende antal henvendelser om plagsomme snegle, og miljø- og dyreværnsforeninger udtrykker bekymring for vilde dyrs trivsel i forhold til brugen af sneglegifte. Udbredelsen af dræbersneglen er ikke kun et problem for haveejere. Den kan skabe alvorlige problemer i naturområder, hvilket der også i stigende grad rapporteres om. Der mangler basal viden om en lang række biologiske spørgsmål, inden man kan give en tilfredsstillende rådgivning omkring bekæmpelse af dræbersneglen, og om hvordan sneglen påvirker den vilde flora og fauna dels direkte men også indirekte ved anvendelse af bekæmpelsesmidler i haver og i naturområder. Grønne guider brugte en del ressourcer på at forhandle med Skov- og Naturstyrelsen og Det Danske Haveselskab om projektet allerede i forsommeren 2008. Det medførte, at der d. 1. september 2008 blev bevilget 200.000 kr. til undersøgelser af dræbersneglens biologi i samarbejde med Naturhistorisk Museum.

 

Mere end 200 haveejere indberettede deres erfaringer med dræbersnegle pr. telefon og e-mail til projektet, herunder 82 beskrivelser af æglægningssteder. 32 haveejer deltog i undersøgelsen med opstilling af forsøg i deres haver. 

 

Projektet bestod af fire delundersøgelser:

I)             Æglægningssteder samt overvintringssteder for æg og unge snegle.

II)            Forsøg med kunstige skjul.

III)           Beskrivelse af snegle og snegleæg i danske haver.

IV)          Dræbersneglens potentielle fjender. Desuden et afsnit om nye sneglearter i Danmark. I løbet af undersøgelsen blev der fundet fire sneglearter, som ikke tidligere har været registreret i landet. Rapporten (bilag 1) kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, Dansk Snegleforenings hjemmeside og Naturhistorisk Museums hjemmeside. http://www.naturhistoriskmuseum.dk/forskn/rapporter/rapport.htm

 

Stenbronatur

Projekt StenbroNatur var oprindeligt et projekt udtænkt i samarbejde med forhenværende stadsgartner Henning Looft, Natur og Miljø. Projektet startede i januar 2007 med et bevilget budget på 355.000 kr., støttet af Skov- og Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Svalens Fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond og FO-Århus. Projektet endte som et samarbejdsprojekt mellem Grønne Guider og Naturhistorisk Museum. Gennem ”Stenbro Natur”-projektet var det ønsket at sætte fokus på byens dyreliv for både at gøre opmærksom på de mange naturoplevelser, man kan få i byen, og for at skabe rum og tolerance i forhold til dyrene og naturen i byen. Projektet blev officielt afsluttet ved udgangen af 2007, men pga. udstillinger og den store interesse fra medier og offentligheden blev der arbejdet videre med projektet i 2008 (se afsnittet: Medieomtale af grønne guider).

Udstillingen ”Byens vilde væsner”, som blev fremstillet af Naturhistorisk Museum i projektperioden, blev lanceret i Rådhushallen i Århus 11.-22. februar 2008. Herefter blev den flyttet til Økolariet i Vejle, hvor den stod fra 15. marts-30. april. Fra 1. maj – 1. oktober kunne udstillingen ses i Skandinavisk Dyrepark. Udstillingen er en stiliseret tagkonstruktion, hvorpå der er udstillet forskellige dyr, som lever i bynaturen, bl.a. en husmårfamilie, et par rotter, flagermus, sølvmåger mm.. Plancher med korte tekster fortæller, hvor dyrene kommer fra, og hvorfor de lever i byen. Oplysningsarbejdet omkring dyrene og deres levevis i byen kan dels afhjælpe konflikter og dels åbne byboernes øjne for naturoplevelser i dagligdagen.

   

Sneglefolder i samarbejde med Horsens Kommune

Horsens Kommune har henvendt sig angående samarbejde om en folder om dræbersnegle. Horsens Kommune mangler faglig ekspertise til at forbedre deres folder.

 

Samarbejde omkring skoletjenester mv. i magistraten Teknik og Miljø

www.sebareher.dk. I samarbejde med Århus Kommune Teknik og Miljø

Grønne Guider er repræsenteret i arbejdsgruppen omkring skoletjenester og formidlingssteder i Teknik og Miljø og har bidraget til PR-aktiviteterne omkring skolekonkurrence, folder, hjemmesiden www.sebareher.dk  mv. Samarbejdet betyder, at de forskellige skoletjenester har en platform til at kvalificere og udvikle deres undervisningstilbud. Der har især været arbejdet med at inddrage kommunens nye klimapolitik i de forskellige undervisningstilbud. Der har i gruppen været afholdt en fælles studietur til tilsvarende aktiviteter i København.