Andre lokale projekter

Andre lokale projekter:

- Børnearrangement, grøn guide Århus Nord. Gamle lysestumper blev forvandles til nye hjemmelavede stearinlys og æbler til sund hjemmelavet slik. 30 børn og voksne prøvede disse to hyggelige og praktiske aktiviteter på Risskov Bibliotek, torsdag den 6. december kl. 15.00 - 17.00. Der var også mulighed for at se, hvordan man i gamle dage lavede tællelys af fårefedt med væger fra sivplanter.

 

- Grøn guide deltager i følgegruppe sammen med Fællesrådet for Holme, Højbjerg, Skåde om brug af Lysengkilen.

 

- Den succesrige folder om stier i Beder og Malling er blevet genoptrykt forår 2007.

 

- Som pr. for miljøet og for grøn guide er der skrevet 5-10 artikler om aktuelle miljøemner i de lokale blade.

 

Kortlægning af måger i Århus By. For Teknik og miljø

 

Medierne i Århus har de seneste par år i sommerperioden været præget af artikler, hvor århusianerne har klaget over mågerne i byen. Klagerne over mågerne har især drejet sig om støjgener, fx højlydte skrig fra mågerne tidligt om morgenen, men også om svineri fra mågeklatter og redemateriale. Enkelte har ligefrem været udsat for et mågeangreb (se oversigt over artikler i dagspressen på http://home1.stofanet.dk/tl47/).  Politisk bevågenhed på problemet har gjort, at der i 2007 blev efterlyst specialestuderende på Århus Universitet, til at kortlægge udbredelsen af ynglende måger i byen, ungeproduktion og fødebiologi. Ingen viste interesse for specialestudiet. Derfor tilbød grøn guide Sussie Pagh i samarbejde med Naturhistorisk Museum at være behjælpelig med en optælling af de ynglende måger. Sussie Pagh kortlagde i juni ynglende måger i Århus. Mågerne blev talt fra høje bygninger som domkirken, Hotel Atlantic og Hotel Mercur, Bruuns Galleri og Brandstationen m.fl. Desuden efterlyste museet århusianere, som havde kendskab til måger på tagene, og som enten havde gode eller dårlige oplevelser med mågerne.

Konklusionen på undersøgelsen blev, at der samlet set ikke er sket en stigning i antallet af ynglende måger i Århus siden sidste mågetælling i 1999. Antallet af ynglende måger i Århus ligger på 150-200 par. Dog ser det ud til, at der er sket en koncentration af måger i midtbyen, især omkring strøggaderne. Det kan ikke udelukkes, at der er sket en stigning i antallet af ikke-ynglende måger. I midtbyen yngler de fleste måger solitært, mens de på havneområder og i industrikvarterer yngler i kolonier på 5-27. De fleste folk, som henvendte sig til museet i forbindelse med undersøgelsen, var positive over for mågerne. Mange så dem som en del af byens maritime islæt, og mange århusianere fulgte mågerne, fra de lagde æg, til de fik unger på vingerne. Nogle gav ligefrem mågerne navne og fulgte dem år efter år. Der var dog også negative henvendelser. Klagerne over mågerne drejede sig især om støjgener, fx højlydte skrig fra mågerne tidligt om morgenen, men også om svineri af mågeklatter og redemateriale. Den samlede rapport kan findes på Naturhistorisk Museums hjemmeside www.nathist.dk

Egåengsø plancher

I forbindelse med åbningen af Egå-ensgø, blev der i samarbejde med Bjarne Golles udarbejdet kortbordstavler. Tekster til ”Egå Engsø”, ”Hvad var der før”, ”For miljøets skyld”, ”Egåen”, ”Ellebækken” og ”Har du bemærket faunapassagerne?” blev leveret med forslag til lay out. En del af tavlerne er allerede færdige med Bjarne Golles fine illustrationer og kan ses på vejen rundt om søen.

 

Bidrag til kommunens cykelhandlingsplan

Høringssvar blev sendt til cykelhandlingsplanen i 2006 og Cykelhandlingsplanen, som nu indeholder flere af disse forslag blev vedtaget efterår 2007.

 

Affald i boligforeninger

Der er indledt et samarbejde med boligforeningen AL2Bolig, Tilst omkring en stop-svineriet indsats. Boligforeningen er træt af at rydde op efter beboerne, da man bruger mange 100.000 kroner årligt på ekstern oprydning.

 

Artikler

Birte Buhl: Det rene vand er lige hvad vi har brug for! Nicolai nr. 2, april 2007

 

Birte Buhl: Klimaløfter. Nicolai nr. 4 årgang 15, november 2007

 

Erik Stryhn Rasmussen: ”Nyt undervisningslokale er fyldt med affald”. Om nye undervisningstilbud på Affaldscenter Århus Nicolai nr. 1, februar 2007

 

Pagh, S. & Ettrup, H., 2007: Sølvmåger i Århus 2007. Rapport for Århus kommune afd. for Teknik og Miljø.

 

Pagh, S., 2007: Tænker dyr? Natur og Museum 46 (2).

Pagh, S. Tænker dyr? Et nyt hæfte på gaden. Nicolai nr. 3, juni 2007.