Tanker på Tværs

FO-Aarhus vil gerne bidrage til at de mange flygtninge, der er kommet til Danmark de seneste år, finder sig godt til rette og får de bedste forudsætninger for at tage aktivt del i samfundet og fællesskabet. Det er i den enkeltes interesse, og det er i samfundets interesse. FO-Aarhus vil derfor – i tråd med Dansk Folkeoplysnings Samråds aktuelle fokus på at inkludere flygtninge som brugergruppe i folkeoplysningen – udvikle et nyt tilbud, som henvender sig til netop denne målgruppe.

Projektets organiseringsform er samtidig relativt ny for FO-Aarhus, idet frivillige i høj grad vil blive engageret i opgaveløsningen. Med et frivilligdrevet projekt for flygtninge forholder FO-Aarhus som aftenskoleorganisation sig aktivt til det omkringgivende samfunds aktuelle problemstillinger og vilkår. FO-Aarhus arbejder kontinuerligt med at nytænke aftenskolens format og finde nye, dynamiske løsninger. At arbejde målrettet med at opbygge stærke frivilligstrukturer omkring aftenskoleprojektet for flygtninge er en spændende del af denne proces. FO-Aarhus vil således gerne udvikle sig yderligere som en aktør, der engagerer lokale borgere i opgaveløsningen, og som på den måde fungerer som en aktuel kanal for civilsamfundets energi og virketrang.

Konkret beskrivelse af aktiviteter

Projektet  tager konkret form i to forløb af 4 måneders varighed. Til hvert forløb samles et fast hold af op til 20 deltagere, som mødes min. en gang om ugen til fælles aktiviteter. Der bestemmes en fast ugedag, hvor holdet mødes. Dertil kommer ekstra arrangementer i weekenden og lignende, samt to kultur- eller debatarrangementer i hvert forløb, som er åbne for offentligheden.

Selve indholdet i aktiviteterne vil centrere sig omkring en række temaer:

- (Med)borger i det danske civilsamfund:

Under dette tema sættes der fokus på den danske samfundsindretning – velfærdsstaten, foreningslivet, arbejdsmarkedet, værdier og socialt liv mm. Fokusområderne bliver belyst gennem oplæg, museumsbesøg, film, besøg hos foreninger, kommuner, og arbejdspladser mm.

- Folkeoplysningsånd og dialog:

Under dette tema træner deltagerne i praksis det aktive medborgerskab og evnen til dialog. Her arrangeres debat-/dialogaktiviteter, som sætter fokus på begreber som demokrati, fællesskab og det tværkulturelle.

- ”Det hele menneske” – kreativitet og kultur:

I tråd med folkeoplysningens fokus på ”det hele menneske” sættes der under dette tema fokus på diverse kreative, sociale og personligt udviklende aktiviteter. Eksempelvis kan der være tale om arrangementer med fokus på mad, dans og musik, sport, højtider, kunst, film eller andet.

Aktiviteter i hver kategori vil blive varetaget delvist af eksterne, specialiserede workshopholdere, dels af frivillige, som klædes godt på til opgaven, og til tider af projektlederen. Foruden fællesaktiviteterne skal Tanker på Tværs også fungere som platform for en række biaktiviteter. Tanken er her at skabe yderligere netværk og drage nytte af hinandens ressourcer på kryds og tværs, alt efter hvilke behov der findes i deltagergruppen. Eksempelvis kan der etableres danskundervisning, madklub, bisidderordninger og lignende. Det er projektlederens ansvar at koordinere og inspirere til disse biaktiviteter.

Tidsplan

Projektet Tanker på Tværs iværksættes i første omgang som et pilotprojekt, der løber over et år. Projektet var i oprindeligt sat til at løbe fra d. 1.9.2016, men da der er brug for mere tid for at opnå den nødvendige finansiering, er starten forskubbet. I løbet af projektperioden afvikles to forløb med hvert sit hold af deltagere. Projektet fordeler sig i fire faser:

1. Opstart og udvikling (2 md.)

2. Første forløb (4 md.)

3. Andet forløb (4 md.)

4. Afrunding, Forankring og evaluering (2 md.)

I fjerde fase arbejdes der med, hvordan læring og netværk fra de to afholdte forløb kan videreføres efter projektperioden. Desuden arbejdes der med, hvordan projektet kan videreføres og integreres i FO-Aarhus’ fremadrettede arbejde.

Såfremt projektets budget ikke kan dækkes af de opnåede bevillinger, er det muligt at skalere projektet. I så fald er det planen at ”halvere” projektet, således at der bliver tale om et halvårigt projekt og et enkelt deltagerforløb.

En detaljeret tidsplan kan eftersendes.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen for aftenskoleprojektet  er flygtninge, som er kommet til Danmark i de seneste år. Tanken er at gribe deltagerne på et relativt tidligt tidspunkt, således at projektet bidrager til at give dem den bedst mulige start i Danmark og mest smidige integration. Samtidig er det dog vigtigt, at kursisterne selv ønsker at være en del af projektet, og at de er i en situation, hvor andre akutte forhold ikke står i vejen for deres deltagelse.

I udgangspunktet indbefatter målgruppen både mænd og kvinder med et særligt fokus på unge i alderen 18-30 år. Det unge aldersfokus skyldes, at projektet netop søger at engagere folk på et relativt tidligt tidspunkt i tilværelsen, hvor effekterne kan få maksimal betydning for deres videre livsforløb. Samtidig bygger  på den danske højskoleånd, og projektet tilstræber således at afspejle den ungdommelige energi, kreativitet og dynamik, som typisk findes på højskolerne.

FO-Aarhus er opmærksom på, at det ikke er lige let for alle borgergrupper at gribe folkeoplysningens tilbud. Er man ikke vokset op med det danske uddannelsessystem og foreningsliv, ligger tanken om at gøre brug af folkeoplysende tilbud måske ikke lige for. For at rekruttere de rette kursister kan det derfor være nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at gøre opmærksom på aftenskoleprojektets formål og potentiale. Her vil samarbejde med andre aktører på området være essentielt. Endelig fastsættelse af målgruppen vil derfor ske i dialog med andre relevante aktører på flygtningeområdet, som også vil fungere som samarbejdspartnere i forhold til at rekruttere kursister til projektet (se afsnit om samarbejdspartnere).

Hvilket resultat / effekt forventes?

Projektet sigter overordnet mod at tilbyde flygtninge i Aarhus og omegn en genvej til personlig udvikling, integration i fællesskabet og bekendtskab med det danske samfunds indretning og værdier. Det er således intentionen, at projektet bidrager til at modvirke skabelsen af parallelsamfund og til at gøre nytilkomne fortrolige med den danske folkeoplysningstradition. Endvidere er det intentionen, at mobiliseringen af frivillige i forbindelse med projektets udførelse bidrager til at skabe øget lokalt engagement, medborgerskab og positiv opmærksomhed omkring folkeoplysningsområdet.

Derudover opererer projektet med følgende succeskriterier og forventede konkrete resultater:

- I alt min. 30 nye borgere deltager i de to fire måneders forløb. Hertil kommer et antal borgere, som med løsere tilknytning deltager i dele af programmet eller engagerer sig i biaktiviteter.

- Der afholdes fællesaktiviteter mindst en gang om ugen i forløbsperioderne. Hertil kommer biaktiviteter hver uge.

- I hvert forløb afholdes der min. to kultur- eller debatarrangementer, som er åbne for offentligheden.

Hvordan spredes erfaringer og resultater?

I projektets sidste fase afholdes et erfaringsudvekslingseminar med deltagelse af FO-Aarhus, projektets samarbejdspartnere, repræsentanter fra frivillig- og deltagergruppe og eventuelt andre interessenter. Her samles der op på læring og ideer fra projektet, og det diskuteres, hvordan erfaringerne kan udbredes og evt. kan videreføres i andre indsatser. Det er dog på forhånd intentionen at udbrede erfaringerne vha. nyhedsbreve og/eller hjemmesideartikler hos FORA og DFS, ligesom Aarhus Stifttidende og evt. andre lokale medier vil blive inviteret til at besøge projektets aktiviteter.

Perspektiv ud over projektperioden?

I forlængelse af evalueringerne og erfaringsseminaret udarbejder projektlederen en Forankringsstrategi. Såfremt projektet bliver en succes, ønsker FO-Aarhus at videreføre det som en del af organisationens projektportefølje. For at gøre dette muligt med få midler, er det gennem projektperioden projektlederens opgave at gøre projektet så bæredygtigt og frivilligdrevet som muligt, så antallet af løntimer kan nedbringes. Med andre ord er det målet at gøre projekt i stand til at bære sig selv videre overvejende ved frivillige kræfter efter projektperiodens udløb.

Forankringsstrategien indebærer desuden en plan for fastholdelse af den læring og det netværk, som deltagerne i de to første forløb har tilegnet sig. Der vil derfor blive etableret en platform, hvor deltagere og frivillige kan holde kontakten efter projektperiodens afslutning. Desuden vil deltagerne stadig efter afsluttet forløb blive inviteret til særlige arrangementer og tilbud i FO-Aarhus. På den måde har de mulighed for at bevare tilknytningen til hinanden, til foreningslivet og til folkeoplysningen.

Program

4. jan.: Intro

Vi mødes til kaffe, kage, hygge og ”ice-breaker”-aktiviteter i Café Nicolai

11. jan.: Besøg på Aarhus Rådhus og besøg hos Rabih Azad-Ahmad, Rådmand for Kultur og Borgerservice.                   

18. jan.: Besøg på AROS kunstmuseum.                 

25. jan.: Besøg på Godsbanens værksteder og kaffe hos Cafe Venligbo.